Przetargi.pl
Budowa łączników drogowych ul. Polna – ul. Strażacka, ul. Strażacka – ul. Malinowa w Mikołowie.

Gmina Mikołów ogłasza przetarg

 • Adres: 43-190 Mikołów, Rynek
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 323 248 500 , fax. 323 248 400
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mikołów
  Rynek 16
  43-190 Mikołów, woj. śląskie
  tel. 323 248 500, fax. 323 248 400
  REGON: 27625763000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mikolow.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa łączników drogowych ul. Polna – ul. Strażacka, ul. Strażacka – ul. Malinowa w Mikołowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia: - rozbiórki fragmentów istniejących nawierzchni drogowych, - budowę odwodnienia drogi – (kanalizacja deszczowa 398 mb), - budowę wylotu kanalizacji deszczowej do rowu otwartego, - budowę nawierzchni jezdni drogowej KR2 (szer. 5,5m, pow. 1.205m2, 199mb ), - budowę skrzyżowania wyniesionego (pow. 215m2, ) - budowę chodników z kostki brukowej (szer. 2,0m, pow. 424m2, ), - budowę ścieżki rowerowej (szer. 2,0m, po w. 406m2, ), - budowa zjazdów (pow. 55m2,) - budowa zatoki parkingowej (stanowiska 9+1), - montaż krawężników ulicznych, - montaż obrzeży chodnikowych, - budowa oświetlenia drogi (7 szt.), - zagospodarowanie terenu zielenią: wycinka i nasadzenia drzew. - wykonanie oznakowania tymczasowego oraz docelowego, - wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych obiektów wraz z naniesieniem ich na mapę w zasobach geodezyjnych z zachowaniem prawidłowej topologii obiektów Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach