Przetargi.pl
Budowa kompleksu Szkolno – Przedszkolnego

Gmina Ornontowice ogłasza przetarg

 • Adres: 43-178 Ornontowice, Zwycięstwa 26a
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 33 06 222
 • Data zamieszczenia: 2022-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ornontowice
  Zwycięstwa 26a
  43-178 Ornontowice, woj. śląskie
  tel. 32 33 06 222
  REGON: 276257759
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ornontowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kompleksu Szkolno – Przedszkolnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje:Wykonanie dokumentacji projektowej kompleksu Szkolno Przedszkolnego w oparciu o PFUwraz z uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa budowlanego oraz uzyskanie pozwoleniana budowę budynku przedszkola publicznego. Planuje się zaprojektowanie przedszkola8-oddziałowego, o dwukondygnacyjnej strukturze, przeznaczonego dla 200 dzieci.Powierzchnia zabudowy: 917 m2Powierzchnia użytkowa: 1663,46 m2Wysokość pomieszczeń w świetle: 3,10 mWysokość pomieszczeń w świetle konstrukcji: 3,60 mWysokość budynku: 8,17 mWysokość budynku do attyki: 8,70 mKubatura: 7977,90 m3Dokumentacja projektowa powinna składać się z projektu budowlanego (opracowanego zgodniez Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego) oraz wykonawczego, a także specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i kosztorysów inwestorskich z przedmiarami robót.Dla każdej z branż sporządzonych osobno w wersji papierowej, w ilości po 4 egzemplarze.Projekty należy obowiązkowo złożyć w wersji edytowalnej (doc, kst, xls, dwg) i nieedytowalnej (PDF, JPG). W każdym egzemplarzu winny znajdować się oryginalne pieczątki i podpisy projektantów, rzeczoznawców ds. bhp i zabezpieczeń p.poż. związanych z projektem.Zadanie obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego nad realizowanym projektem.Projekt przed złożeniem do uzgodnień należy przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia.Uwagi: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) zawiera Załącznik nr 4 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71200000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę wadium w kwocie 3 800,00 zł. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert, to jest do dnia 11.08.2022 roku, do godz. 11:00
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Informacje o warunkach udziału w postępowaniu1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1.1 Nie podlegają wykluczeniu;1.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 112 „ustawy pzp”:1) W zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.2) W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,o ile wynika to z odrębnych przepisów.Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.3) W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej:a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego – 100 000,00 zł (Załącznik nr 5)4) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia:a) minimum 1 osobę posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej, wpisaną do właściwej Izby Architektów, osoba ta będzie pełnić funkcje Głównego Projektanta;b) minimum 1 jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wpisaną do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa;c) minimum 1 jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wpisaną do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa;d) minimum 1 jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, wpisaną do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa;Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351, ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831) lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, wydanymi na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednimi przepisami obowiązującymi na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. Specjalnościach.U Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2021.0.1646, ze zmianami).Zamawiający wskazuje, że w ROZDZIAŁ XII BADANIE OFERT ORAZ KRYTERIA OCENY OFERT SWZ wyznaczono pozacenowe kryteria oceny ofert, odnoszące się do osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wskazanej w pkt 1.2 ppkt 4 lit. atj. dot. osoby posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej – Główny Projektant.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-11

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach