Przetargi.pl
Budowa kładki dla pieszych na Kanale Ożarowskim przy ul. Floriana w Ożarowie Mazowieckim

Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki ogłasza przetarg

 • Adres: 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7222207 w. 242
 • Data zamieszczenia: 2009-04-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki
  ul. Kolejowa 2 2
  05-850 Ożarów Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 022 7222207 w. 242
  REGON: 00053060800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ozarow-mazowiecki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kładki dla pieszych na Kanale Ożarowskim przy ul. Floriana w Ożarowie Mazowieckim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest budowa kładki dla pieszych na Kanale Ożarowskim przy ul. Floriana w Ożarowie Mazowieckim w zakresie wykonania: - kładki z elementów żelbetowych prefabrykowanych ramowych o szerokości 3,0m i wysokości 2,0m. - przebudowy ka
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452211137
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy tzn.: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy. 2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów żądanych w SIWZ i przedstawionych w formie załączników do oferty wg formuły spełnia lub nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wymagane dokumenty : 1. Oferta - druk jest załącznikiem do SIWZ 2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty i występowania w imieniu wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli wykonawca nie będzie występował osobiście. W przypadku osobistego występowania wykonawcy Zamawiający, nie wymaga wypełnienia druku pełnomocnictwa i załączania jego do oferty. Dokument ten będzie załącznikiem Nr 1 do oferty. 3. W przypadku składania oferty wspólnej przez wykonawców składających się z dwóch lub więcej przedsiębiorców jako partnerów, muszą zostać spełnione następujące warunki: - oferta będzie zawierać informacje wymienione w pkt. 8.4. i pkt. 8.5. litera a SIWZ dla każdego partnera konsorcjum, - oferta będzie podpisana w taki sposób, aby wiązała prawnie wszystkich partnerów, - wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami, - jeden z partnerów konsorcjum zostanie wyznaczony jako partner kierujący(lider) upoważniony do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak i wszystkich partnerów, - zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od każdego z osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum. W przypadku nie przystępowania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie konsorcjum, Zamawiający nie wymaga wypełnienia druku pełnomocnictwa i załączania jego do oferty Dokument ten będzie załącznikiem Nr 1a do oferty. 4. Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ustawy Dokument ten będzie załącznikiem Nr 2 do oferty. 5. Od wykonawców ubiegających się o przyznanie zamówienia wymagane jest, w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy przedstawienie wymienionych niżej dokumentów. Dokumenty te, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U. z 2006r. Nr 87 poz. 605 ze zm.) będą przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę oraz ponumerowane wg wskazań pkt. 5.1. litera b SIWZ. a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie koniecznym do wykonania zamówienia, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. Dokument ten będzie załącznikiem Nr 3 do oferty. b) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. 2 zamówień w sumie o wartości min. w wys. 50 % kwoty ofertowej, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia , z podaniem ich wartości oraz dat i miejsc wykonania oraz telefonu kontaktowego do zamawiającego wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane należycie. Dokument ten będzie załącznikiem Nr 4 do oferty. c) karta indywidualna - życiorys techniczny kierownika robót desygnowanego do wykonania przedmiotu zamówienia (wymagana kopia zaświadczenia o posiadaniu uprawnień budowlanych i kopia zaświadczenia o przynależności do właściwego samorządu zawodowego). Komplet dokumentów będzie załącznikiem Nr 5 do oferty. 6. Inne wymagane dokumenty wynikające z treści SIWZ. a) harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany przez wykonawcę. Dokument ten będzie załącznikiem Nr 6 do oferty. b) kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej i Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót w formie uproszczonej. Dokument ten będzie załącznikiem Nr 7 do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ozarow-mazowiecki.pl w części: Zamówienia publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach