Przetargi.pl
Budowa kanalizacji w Pierzchniance

Gmina Pierzchnica ogłasza przetarg

 • Adres: 26-015 Pierzchnica, ul. 13 Stycznia 6
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 35-38-046 , fax. 041 35-38-046
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pierzchnica
  ul. 13 Stycznia 6 6
  26-015 Pierzchnica, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 35-38-046, fax. 041 35-38-046
  REGON: 29101060700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pierzchnica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji w Pierzchniance
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Pierzchniance, gm. Pierzchnica Zakres robót: 1)Kanał grawitacyjny PVC-U DN 200 SN 12 (od studzienki T3 do studzienki P77-507,2 mb; od studzienki P65 do studzienki P87 - 409,8 mb) - łączna długość 917,0 mb 2)Kanał tłoczny PEHD DN 110 SN 10 (od studzienki T3 do studzienki T53) - łączna długość 520,5 mb 3)Przyłącza PVC-U DN 160 (do studzienek: P87.1, P86.1, P85.1, P85.2, P83.1, P80.1, P61.1, P64.1, P64.3, P67.1, P68.1, P69.1, P70.1, P73.1, P75.1, P77.1) - łączna długość 300,1 mb 4)Przepompownia ścieków T3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 20.000,00 PLN (dwadzieścia tysięcy zł ) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pierzchnica.bip.jur.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach