Przetargi.pl
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami w miejscowości : Kopernia i Skowronno Dolne

Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 28-400 Pińczów, ul. Batalionów Chłopskich 160
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3575546 , fax. 041 3573521
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o.
  ul. Batalionów Chłopskich 160 160
  28-400 Pińczów, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3575546, fax. 041 3573521
  REGON: 29192995400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: wodociagip@wp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami w miejscowości : Kopernia i Skowronno Dolne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jestBudowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami w miejscowości Kopernia i Skowronno Dolne.Na zakres rzeczowy zamówienia składa wykonanie robót polegających naETAP IBudowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kopernia kanał sanitarny A,B,G,K(od studni K24-K40) o przekroju fi 200 o łącznej długości 1478 mb. Rurociągi tłoczne P4, P5 ścieków w miejscowości Kopernia fi 90 PE L=922,50mb. Pompownia ścieków P4 oraz P5 w Koperni.ETAP II Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skowronno Dolne:kanał sanitarny C,D,E,F,H o przekroju fi 200 o łącznej długości 1 734,00 mb.Rurociągi tłoczne P2 ścieków w miejscowości Skowronno Dolne fi 110 PE L=771 mb.Rurociągi tłoczne P3 ścieków w miejscowości Skowronno Dolne fi 90 PE L=259 mb.Pompownia ścieków P2 oraz P3 w Skowronnie Dolnym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452310008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości - 80.000,00 PLN, wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/przetargi.php
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną