Przetargi.pl
Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim – etap II

Zakład Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg

 • Adres: 43330 Wilamowice, ul. Henryka Sienkiewicza
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 845 71 71 , fax. 33 845 71 71
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
  ul. Henryka Sienkiewicza
  43330 Wilamowice, woj. śląskie
  tel. 33 845 71 71, fax. 33 845 71 71
  REGON: 7001769300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.wilamowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim – etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotowe zamówienie obejmuje budowę kanalizacji grawitacyjnej o łącznej długości 2214,50 mb. zgodnie z projektem budowlanym stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji. Opis i parametry inwestycji: Kanał A – zlewnia pompowni P1 1) Kanalizacja grawitacyjna dn200x5,9mm PVC – 160,50 mb, kanał P1 – A20, odcinki A10.5.1-A10.5.4 i A11-A11B.2 2) Kanalizacja grawitacyjna dn160x4,7mm PVC – 80,5 mb, Kanał A 3) Kanalizacja ciśnieniowa z pompowni P1 dz110x10mm PE100RC – 245mb, studnia rozprężna i kanalizacja dz200mm PVC – 1,5 m do studnia włączeniowej ul. Solna 4) Roboty geodezyjne Zlewnia pompowni P3 – ul. Piękna odcinek P3-C30 1) Kanalizacja grawitacyjna dn160x4,7mm PVC – 75 mb i dz160x14,6mm PE – 11 mb, kanał P3-C30 2) Roboty geodezyjne Kanał B1-B1.43 – Zasole Bielańskie ul. Ptasznik 1) Kanalizacja grawitacyjna dn200x5,9mm PVC-1313mb, dz200x11,9 PE – 281 mb, Kanał B1-B1.43 ul. Ptasznik 2) Kanalizacja grawitacyjna dn160x4,7mm PVC – 47 mb Kanał B1-B1.43 3) Roboty geodezyjne 4) Przebudowa wodociągu na działce numer 16/13 przy ul. Ptasznik Szczegółowy zakres prac opisują: Dokumentacja Projektowa (projekt budowlano – wykonawczy ) oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR). Do wykonania przedmiotu zamówienia należy zastosować materiały i urządzenia określone w Dokumentacji Projektowej, STWiOR (lub równoważne).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232440-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia wadium. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert tj.: nie później niż do dnia 28 stycznia 2019 r. do godz. 8:30 do wniesienia wadium w wysokości: 20.000,00 PLN.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy – wg załącznika nr 1, 2) Tabela elementów scalonych – wg załącznika nr 1A, 3) Oświadczenie, składane zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - wg załącznika nr 2, 4) Pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku polegania na zdolności lub sytuacji innych podmiotów; należy załączyć oryginał (jeśli dotyczy), 5) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy – w przypadku gdy Wykonawca działa przez pełnomocników; należy załączyć oryginał lub kserokopię poświadczoną przez notariusza (jeśli dotyczy), 6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego; należy załączyć oryginał lub kserokopię poświadczoną przez notariusza (jeśli dotyczy), 7) Dowód wniesienia wadium. Uwaga: Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wraz z ofertą składa pisemną informację/oświadczenie, w którym wskazuje nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku. Jeżeli wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, o którym mowa powyżej – Wykonawca nie składa informacji/oświadczenia o zaistnieniu takiej okoliczności.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach