Przetargi.pl
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Spacerowej, w rejonie ul. Grodzkiej oraz w rejonie ul. Zgrzebnioka w Tarnowskich Górach

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry ogłasza przetarg

 • Adres: 42-600 Tarnowskie Góry, Rynek
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3933600 , fax. 32 3933602
 • Data zamieszczenia: 2021-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
  Rynek 4
  42-600 Tarnowskie Góry, woj. śląskie
  tel. 32 3933600, fax. 32 3933602
  REGON: 00052721000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.tarnowskiegory.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Spacerowej, w rejonie ul. Grodzkiej oraz w rejonie ul. Zgrzebnioka w Tarnowskich Górach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca: Część nr 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Spacerowej oraz w rejonie ul. Grodzkiej w Tarnowskich Górach. Zadanie nr 1 – Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Spacerowej w Tarnowskich Górach. Zakres robót obejmuje: a) sieć kanalizacyjną sanitarną KS Ø 200 x 5,9 mm PVC: ok. 462,0 m, b) przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø 160 x 4,7 mm: ok. 29,5 m, c) studzienki rewizyjne betonowe Ø 1200 [mm]: 15 szt., d) studzienki tworzywowe Ø 425 [mm]: 5 szt., e) zaślepki Ø 160 [mm]: 5 szt. Zadanie nr 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Grodzkiej w Tarnowskich Górach. Zakres robót obejmuje: a) sieć kanalizacyjną sanitarną: Dn 200 PVC: ok. 153 m, b) przyłącza kanalizacji sanitarnej Dn 160: 2 szt. ok. 23,5 m, c) studzienki rewizyjne betonowe Ø 1000: 7 szt., d) studzienki tworzywowe Dn 425: 2 szt. Część nr 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zgrzebnioka w Tarnowskich Górach. Zakres robót obejmuje: a) studzienki rewizyjne betonowe Ø 1200: 7 szt., b) siec kanalizacyjna sanitarna: Dn 200 PVC: ok. 342,0 m, c) studzienki tworzywowe Dn 425: 2 szt. UWAGA! Zamawiający zastrzega do osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowe części zamówienia tj. roboty budowlano-montażowe kanalizacji sanitarnej w zakresie montażu przewodów i budowy studni kanalizacyjnych. Szczegółowy zakres robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną Załącznik nr 7, 7a i 7b do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach