Przetargi.pl
Budowa infrastruktury rekreacyjnej – tymczasowego lodowiska wraz z elementami towarzyszącymi w Lewinie Brzeskim

Burmistrz Lewina Brzeskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 49340 Lewin Brzeski, ul. Rynek
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4246600, 4246637 , fax. 774 246 638
 • Data zamieszczenia: 2018-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Lewina Brzeskiego
  ul. Rynek 1
  49340 Lewin Brzeski, woj. opolskie
  tel. 077 4246600, 4246637, fax. 774 246 638
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lewin-brzeski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa infrastruktury rekreacyjnej – tymczasowego lodowiska wraz z elementami towarzyszącymi w Lewinie Brzeskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach zadania wykonane zostaną następujące prace: Roboty przygotowawcze: - niwelacja terenu pod lodowisko w poziomie z dokładnością do 1cm. – wg zapisów przedmiaru robót Roboty montażowe – zakup, dostawa i montaż: - dostawa i montaż lodowiska na terenie nieruchomości udostępnionej przez Zamawiającego dz. nr 479 (ul. Rynek w Lewinie Brzeskim – lokalizacja wg załącznika graficznego). Należy w ofercie wycenić izolację EPS 200 gr. min. 5cm. pod płytą lodowiska. - kompaktowy agregat chłodniczy o mocy 65kW; - bandy rekreacyjne z wypełnieniem PEHD z naklejkami tematycznymi; konstrukcja band musi być wykonana ze stali cynkowanej ogniowo a wypełnienie z płyt PEHD o grubości 8mm w kolorze białym z żółtą listwą okopową oraz poręczą w innym kolorze. Bandy przymrożone nie montowane na stałe, bandy muszą być wyposażone w dwie bramki we/wy oraz bramę wjazdową dla rolby o szerokości min. 3,2m, - orurowanie ziębnicze PEHD; - montaż orurowania wraz z napełnieniem glikolu (glikol 35% etylenowy) oraz wytworzenie warstwy lodu min. 5cm; - zakup, dostawa min. 50 par łyżew w pełnej „rozmiarówce”, - chodniki gumowe dla łyżwiarzy min. 50m2 - ławki dla łyżwiarzy - 5 sztuk ławek o długości min. 3,0m; - montaż regulaminu korzystania z lodowiska w widocznym miejscu; - oświetlenie LED - dostawa i montaż oraz demontaż i odbiór. Oświetlenie powinno składać się z czterech demontowanych słupów, 8 naświetlaczy o łącznej mocy min. 250W, - nagłośnienie na co składa się dostawa i montaż i uruchomienie. Nagłośnienie lodowiska powinno składać się ze wzmacniacza min. 400W, 4 głośników, 1 mikrofonu bezprzewodowego, odtwarzacza muzyki; - kontenery o wymiarach min. 2,4m x 6,0m – 2szt.; charakterystyka według zapisów opisu technicznego i przedmiaru (kontenery planuje się ustawić na istniejącej kostce brukowej o wym. 18x21cm), - dostawa maszyny do pielęgnacji lodowiska – wg zapisów przedmiaru robót - to przykładowe urządzenie o określonych parametrach. Zamawiający dopuści w postepowaniu urządzenia innych producentów o parametrach technicznych tożsamych bądź lepszych niż posiada określony w przedmiarze robót model. Maszyna nowa. Za nową Zamawiający uzna również maszynę max. 2 – letnią posiadającą pełną gwarancję. - dostawa plandek – wg zapisów przedmiaru robót, - dostawa i montaż stoisk handlowych – wg zapisów przedmiaru robót (stoiska planuje się ustawić na istniejącej kostce brukowej o wym. 18x21cm). Stoiska o konstrukcji przystosowanej do transportu. - zakup i dostawa ostrzałki do łyżew w celu zapewnienia codziennego ostrzenia użytkowanych łyżew i suszarki do łyżew (suszarka do łyżew powinna być na 50 par), - dostawa środków dezynfekujących, - szkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników z montażu, obsługi i demontażu całości przedmiotu zamówienia, potwierdzone stosownym protokołem. Roboty przywróceniowe: - demontaż lodowiska wraz z elementami i sprzętem towarzyszącym oraz stoisk handlowych z transportem w miejsce składowania. Odległość do miejsca składowania to ok. 2km. - humusowanie terenu wraz z obsianiem trawą; Zamawiający udostępnia przyłącze elektryczne oraz dostęp do wody. Zamawiający pokrywa koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej oraz zużyciem wody na potrzeby eksploatacji lodowiska. Miejscem poboru energii elektrycznej będzie piwnica budynku Ratusza (kabel zasilający do agregatu należy wycenić i dostarczyć w ramach oferty. Odległość miejsca udostępnienia do agregatu zależy od miejsca ulokowania agregatu. Szacuje się, że ta odległość to około 30mb lecz nie mniej). Miejsce poboru wody – studzienka zasuwowa zlokalizowana w zieleńcu na którym projektowane jest lodowisko od strony budynku Ratusza. Pozostałą część przyłączy wykonuje i dostarcza Wykonawca. Przed uruchomieniem lodowiska Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie maszyny do pielęgnacji lodu w Centralnym Rejestrze Operatorów o którym mowa w Ustawie z dnia 12.07.2017r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 poz. 1567).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212140-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego do SIWZ przedmiaru robót. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca dokonał uzupełnienia załączonego przedmiaru o pozycje opisujące roboty, które mogą ewentualnie wyniknąć z udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi na zadane przez Wykonawców, w trakcie postępowania, zapytania. Kosztorys powinien zawierać min: stronę tytułową; wykaz robót zawierający opis pozycji, podstawę wyceny, ilość, cenę jednostkową, wartość bez podatku VAT; tabelę elementów scalonych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach