Przetargi.pl
Budowa hali tenisowej przy Al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie – Etap II – Budowa parkingu

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji ogłasza przetarg

 • Adres: 71-245 Szczecin, ul. Władysława Szafera
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 223 427 , fax. 914 221 952
 • Data zamieszczenia: 2021-05-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji
  ul. Władysława Szafera 7
  71-245 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 223 427, fax. 914 221 952
  REGON: 81120536100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosrir.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa hali tenisowej przy Al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie – Etap II – Budowa parkingu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie II Etapu Budowy Hali Tenisowej przy Al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie prac drogowych wraz z zagospodarowaniem terenu polegających na : 1) Wykonanie niezbędnych prac rozbiórkowych nawierzchni kortów tenisowych oraz krawężników i płyt chodnikowych, 2) Wykonanie utwardzeń z kostki „polbruk” dróg wewnętrznych, 3) Wykonanie utwardzeń z kostki „polbruk” chodników utwardzonych, 4) Wykonanie miejsc parkingowych, 5) Wykonanie murów oporowych, 6) Wykonanie oświetlenia terenu, 7) Wykonanie furtki F1 w systemie tożsamym z już istniejącym, 8) Wykonanie skarp i terenów zielonych, 9) Wykonanie sieci instalacji kanalizacji deszczowej, 10) Wykonanie wycinki drzew wraz z karczowaniem, 11) Wykonanie wycinki krzewów, 12) Wykonanie nasadzeń zastępczych drzew i krzewów, 13) Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych, 14) Wykonanie oznakowania pionowego parkingu, 15) Wykonanie regulacji istniejących nawierzchni utwardzonych oraz pokryw studni instalacji sanitarnych, 16) Montaż małej architektury w postaci stojaków rowerowych, koszy na śmieci i ławek.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45223300-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach