Przetargi.pl
BUDOWA ELEKTRYCZNEGO WYCIĄGU NART WODNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ WYPOSAŻENIA I WYKONANIEM INFRASTRUKTURY.

Miasto Łuków ogłasza przetarg

 • Adres: 21-400 Łuków, ul. Piłsudskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2020-02-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Łuków
  ul. Piłsudskiego 17
  21-400 Łuków, woj. lubelskie
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA ELEKTRYCZNEGO WYCIĄGU NART WODNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ WYPOSAŻENIA I WYKONANIEM INFRASTRUKTURY.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przy rewitalizacji zalewu Zimna Woda na terenie form ochrony przyrody w południowo – wschodniej części Łukowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 "Lasy Łukowskie" określone jako kolejny etap realizacji przedsięwzięcia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Odnowa zdegradowanej przestrzeni miejskiej prowadząca do rozwiązania zdiagnozowanych problemów społecznych w mieście Łuków”, współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich. 2. Przedmiotowy zakres rzeczowy przedsięwzięcia realizowanego w oparciu o projekt budowlany i wydane pozwolenie na budowę przez Wojewodę Lubelskiego (decyzja Nr 34/17 z 30.03.2017 r.) obejmuje: 1) Budowę linowego elektrycznego wyciągu nart wodnych czteromasztowego z zakotwieniem linami naciągowymi w istniejących wybudowanych blokach żelbetowych na brzegu zbiornika wodnego oraz dodatkowymi odciągami dla masztu z silnikiem napędowym o mocy ok. 50 kW (60kM) z łagodnym rozruchem i płynną regulacją prędkości, kotwionymi do dwóch istniejących wbudowanych słupów stalowych, tor jazdy narciarzy wodnych oparty na prostokącie o wymiarach w osi liny torowej 100x240 m (długość toru jazdy 680 mb), wyciąg wyposażony w stalową linę wprowadzaną w ruch z zaczepami dla 1-9 narciarzy, wraz z: - wykonaniem niezbędnej dokumentacji technologicznej w 2 egz. na podstawie niezbędnych do uzyskania dla przedmiotowego urządzenia technicznego (wyciąg nart wodnych) warunków technicznych ustalonych z organem właściwej jednostki dozoru technicznego, - kompletnym wyposażeniem wyciągu dla prawidłowego i bezpiecznego jego użytkowania, - dostawą i montażem wyposażenia istniejącego na pomoście kiosku operatora dla potrzeb uruchomienia, sprawnego działania i obsługi wyciągu nart wodnych przez obsługę techniczną, - dostawą i montażem ruchomego pomostu pływającego tzw. startowego dla użytkowników (narciarzy wodnych) mocowanego przegubowo do istniejącego pomostu drewnianego, - dostawą i montażem tratwy ratunkowej o powierzchni około 8,0 m2 wykonanej z elementów z tworzywa mocowana w części środkowej toru wyciągu nart wodnych, - dostawą i rozmieszczeniem na zbiorniku wodnym 24 szt. boi do oznaczenia toru jazdy narciarza, - uzyskaniem pozytywnego badania technicznego odbioru urządzenia wyciągu nart wodnych przed przystąpieniem do eksploatacji wydanego przez Transportowy Dozór Techniczny wraz z dokonaniem jego rejestracji, - przeszkoleniem (udokumentowanym) personelu wytypowanego przez OSiR Łuków z obsługi, eksploatacji, warunków właściwego użytkowania oraz zasad postępowania z wyciągiem nart wodnych, - wykonaniem instrukcji eksploatacji i utrzymania urządzeń wyciągu nart wodnych i sprzętów motorowodnych. 2) Dostawę, uruchomienie oraz przeszkolenie z obsługi użytkowania sprzętu motorowodnego niezbędnego dla użytkowania wyciągu nart wodnych i kąpieliska w tym: - łodzi motorowej o mocy silnika max. 20 kM wraz z dedykowaną jednoosiową przyczepą transportową, wyposażoną w wciągarkę ręczną do wciągania łodzi i osprzęt umożliwiający poruszanie się jako pojazd po drogach zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Silnik jak i łódź muszą być fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018 roku. - łodzi szybkiego reagowania o mocy silnika 90-100 kM przeznaczoną do transportowania narciarzy wodnych i wakeboarderów z miejsca wywrotki do miejsca startu. Silnik jak i łódź muszą być fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018 roku. Wraz z łodzią należy dostarczyć dedykowaną do niej jednoosiową przyczepę transportową posiadającą oświetlenie drogowe zgodne z przepisami o ruchu drogowym, wciągarkę ręczną z linką stalową do wciągania łodzi oraz niezbędny osprzęt. - wieża ratownika. 3) Dostawę fabrycznie nowego sprzętu narciarskiego i wodnego wyciągu nart wodnych: - narty wodne podwójne dla początkujących (double skis) – 10 par, - narty wodne podwójne dla początkujących z włókien węglowych (glass skis) – 5 par, - narty wodne dziecięce (double skis) – 10 par, - narty wodne wyczynowe (trick skis) – 1 para, - deski surfingowe (wake skates) – 5 szt, - deski surfingowe do łatwego startu (easy up) – 5 szt, - deski surfingowe do łatwego startu dla dzieci (easy up) – 5 szt, - deski surfingowe do jazdy na kolanach (kneeboards) – 7 szt, - dyski (disco) – 2 szt, - kamizelki 3 klamrowe uniwersalne – 20 szt, - kamizelki 4 klamrowe w rozmiarach: XS (2 szt.), S (3 szt.), M (3 szt.), L (3 szt.), XL (3 szt.), XXL (1 szt.), - kamizelki żelowe 2 klamrowe z zamkiem – 5 szt, - pianki krótkie damskie w rozmiarach: 36 (2 szt.), 38 (1szt.), 40 (1 szt.), 42 (1 szt.), - pianki krótkie męskie w rozmiarach: 48 (1 szt.), 50 (1 szt.), 52 (1 szt.), 54 (1 szt.), 56 (1 szt.). 4) Dostawę i montaż kompletnego systemu obserwacji kamerami strefy wyciągu nart wodnych składającego się z kamer wizyjnych w ilości niezbędnej dla obejmowania swoim zasięgiem obszar toru całego narciarskiego, tratwę, pomost startowy, stanowisko operatora, maszt z silnikiem oraz pomost startowy z trybuną, umożliwiających obserwację również w nocy, stanowisko monitoringowe (odbiornik z rejestratorem) mieszczące się w pomieszczeniu budynku hangaru. 5) Wykonanie zasilania elektroenergetycznego wyciągu nart wodnych przyłączem kablowym od złącza kablowego ZK-2 z wyłączeniem wykonania samego złącza kablowego ZK-2. Złącze kablowe oraz zasilanie kablowe od stacji transformatorowej stanowi zakres objęty odrębnym zamówieniem, będącym w trakcie realizacji. 6) Wykonanie zasilania elektroenergetycznego wraz z montażem osprzętu oświetlenia zewnętrznego dwóch istniejących pomostów drewnianych i grobli zbiornika wodnego Zalewu Zimna Woda od złączy kablowych wraz z wykonaniem złączy kablowych oznaczonych jako ZK-H, ZK-5 i ZK-6. Zasilanie kablowe od stacji transformatorowej do złącza ZK-H stanowi zakres objęty odrębnym zamówieniem, będącym w trakcie realizacji. 7) Budowa dwóch pomostów wędkarskich o konstrukcji drewnianej na istniejących palach stalowych. 3. Realizacja robót budowlanych prowadzona w oparciu o: 1) pozwolenie na budowę /decyzja Nr 34/17 z 30.03.2017 wydana przez Wojewodę Lubelskiego/, 2) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr GKO.6220.9.2016 z dn. 12.12.2016 r. 4. Realizacja robót budowlanych stanowiących przedmiotowy zakres rzeczowy zadania winna być zharmonizowana z obecnie prowadzoną realizacją robót budowlanych na terenie Zalewu Zimna Woda wykonywaną od 2019 r. w ramach oddzielnego zamówienia publicznego. Harmonogram realizacji robót budowlanych przedmiotowego zadania przed ich fizycznym rozpoczęciem należy uzgodnić w kwestii kolejności realizacji robót oraz ich terminów wykonania z kierownikiem budowy realizacji zakresu stanowiącego budowę infrastruktury technicznej na terenie zalewu celem uniknięcia kolizji, opóźnień w równolegle prowadzonej realizacji dwóch zakresów robót na jednym terenie. Harmonogram realizacji zakresu rzeczowo – terminowy winien być uzgodniony i przedłożony Zamawiającemu najpóźniej w terminie 5 dni od wprowadzenia wykonawcy robót na plac budowy. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia została zawarty w Tomie III SIWZ. 6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorach umów zawartych w Tomie II SIWZ. 7. W przypadku, gdy w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót opisano materiały lub urządzenia za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń, Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie, innych równoważnych materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż materiały lub urządzenia, które one zastępują. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Jeżeli w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót lub przedmiarach robót pojawią się ewentualnie wskazania znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt dostarczany przez konkretnego Wykonawcę, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych. Oferowane materiały i urządzenia muszą być równoważne jakościowo tym podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do określonych w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót lub przedmiarach robót, przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, którym charakteryzują się produkty lub materiały i urządzenia dostarczone przez konkretnego Wykonawcę, pod warunkiem: 1) zastosowania wyrobów budowlanych, urządzeń, materiałów i elementów o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż wyroby budowlane i urządzenia wskazane w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót lub przedmiarach robót, 2) wykazania, że zastosowane wyroby budowlane i urządzenia spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium - w wysokości: 50 000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBIESZOWIE Nr 84 9206 1048 7103 0300 2000 0160; z dopiskiem „Wadium na budowę elektrycznego wyciągu nart wodnych” 2) poręczeniach bankowych; 3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 4) gwarancjach bankowych; 5) gwarancjach ubezpieczeniowych; 6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 310). 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium 4. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. 5. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu - dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że co innego wynika z przepisów prawa. 6. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 2. 1) rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 7. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 p.z.p. 9. Zamawiający zatrzyma wadium w sytuacji wystąpienia ustawowych podstaw do jego zatrzymania.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań Informacje dodatkowe

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach