Przetargi.pl
Budowa dwóch obiektów mieszkalnych o charakterze opiekuńczo – wychowawczym przy ul. Spadzistej 3 oraz ul. Folwarcznej 53 w Głogowie na potrzeby Domów Dziecka

Powiat Głogowski ogłasza przetarg

 • Adres: 67-200 Głogów, Sikorskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 767 282 801 , fax. 767 282 817
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Głogowski
  Sikorskiego 21
  67-200 Głogów, woj. dolnośląskie
  tel. 767 282 801, fax. 767 282 817
  REGON: 39065211100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.glogow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa dwóch obiektów mieszkalnych o charakterze opiekuńczo – wychowawczym przy ul. Spadzistej 3 oraz ul. Folwarcznej 53 w Głogowie na potrzeby Domów Dziecka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Budowa dwóch obiektów mieszkalnych o charakterze opiekuńczo – wychowawczym przy ul. Spadzistej 3 oraz ul. Folwarcznej 53 w Głogowie na potrzeby Domów Dziecka”. Zadanie dotyczy projektu: Budowa dwóch obiektów mieszkalnych o charakterze opiekuńczo – wychowawczym przy ul. Spadzistej 3 oraz ul. Folwarcznej 53 w Głogowie na potrzeby Domów Dziecka, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 Oś priorytetowa 6 „Infrastruktura spójności społecznej”; Działanie nr 6.1 „Inwestycje w infrastrukturę społeczną”; Poddziałanie 6.1.1. „Inwestycje w infrastrukturę społeczną – konkursy horyzontalne – nabór na OSI”. Zadanie podzielone zostało na dwie części: Część I: budynek mieszkalny jednorodzinny wolno stojący z usługą o charakterze opiekuńczo – wychowawczym wraz z infrastrukturą techniczną w Głogowie przy ul. Spadzistej 3 dz. geod. 443, obręb 0006 Hutnik, jedn. ewid. m. Głogów. Część II: Dom dziecka wraz z infrastrukturą techniczną w Głogowie przy ul. Folwarcznej 53 dz. geod. 461/9, obręb 0009 Żarków, jedn. ewid. m. Głogów Na zakres robót do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia składa się w szczególności: CZĘŚĆ I -Roboty budowlane w tym rozbiórkowe – 1 kpl., -Instalacje elektryczne – 1 kpl, -Wewnętrzne instalacje sanitarne – 1 kpl -Przyłącze wody i zewnętrzna instalacja wody, instalacja kanalizacji deszczowej, przyłącze kanalizacji sanitarnej i zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej – 1 kpl., -Przyłącze telekomunikacyjne – 1 kpl. CZĘŚĆ II: -Roboty budowlane w tym rozbiórkowe – 1 kpl., -Instalacje elektryczne – 1 kpl, -Wewnętrzne instalacje sanitarne – 1 kpl -Przyłącze wody i zewnętrzna instalacja wody, instalacja kanalizacji deszczowej, przyłącze kanalizacji sanitarnej i zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej – 1 kpl., -Przyłącze telekomunikacyjne – 1 kpl. Warunki płatności – dla części I i II: Zamawiający zakłada trzy płatności: Za stan „0”, Za stan surowy zamknięty, Za budynek wykończony. Wg harmonogramu rzeczowo – finansowego sporządzonego przez potencjalnego Wykonawcę przed zawarciem umowy. Szczegółowe warunki płatności określone zostały we wzorach umów stanowiących załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45211000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Część I – Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 21 935,50 zł (Słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych 50/100). Część II – Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 22 766,40 zł (Słownie: dwadzieścia dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt sześć złotych 40/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień w niniejszym postępowaniu z uwagi na brak regulacji nakazujących ich posiadanie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Kompletna oferta dla każdej części zamówienia odrębnie musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: a)wypełniony formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1A i/lub 1B do niniejszej SIWZ, w zależności od częsci na którą składa ofertę; b)oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 A i/lub 2B do niniejszej SIWZ, w zależności od częsci na którą składa ofertę; -Jeżeli Wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia, należy przedstawić informację dla każdego z podwykonawców, których to dotyczy, odrębnym oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 2 A i/lub 2B do SIWZ w odniesieniu do podwykonawcy, -Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ, należy przedstawić informację dla każdego z podmiotów, których to dotyczy, odrębnym oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 2 A i/lub 2B do SIWZ, w odniesieniu do innego podmiotu, -W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. c)zobowiązanie wymagane postanowieniami pkt 5.3.2. SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; d)w przypadku, gdy w imieniu Wykonawcy występują inne osoby, których uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CeiDG) do oferty należy dołączyć Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału; e)pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo; f)Dokumenty, z których wynika prawo podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2017r. poz. 570 ze zm.), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; g)dowód wpłaty wadium lub oryginał gwarancji / poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż w pieniądzu, h)kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji szczegółowej – dla każdej części zamówienia odrębnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach