Przetargi.pl
Budowa dwóch budynków wielorodzinnych z garażami wbudowanymi wraz z instalacjami wewnętrznymi, dojściami, drogami, parkingami, siecią wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej i oświetleniem terenu. Wielorodzinny budynek mieszkalny przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju - Etap II

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 44-330 Jastrzębie-Zdrój, 1 Maja
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 4763736, 504 445 690 , fax. 32 4763736
 • Data zamieszczenia: 2021-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" Sp. z o.o.
  1 Maja 15
  44-330 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie
  tel. 32 4763736, 504 445 690, fax. 32 4763736
  REGON: 27367342800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbsdaszek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa dwóch budynków wielorodzinnych z garażami wbudowanymi wraz z instalacjami wewnętrznymi, dojściami, drogami, parkingami, siecią wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej i oświetleniem terenu. Wielorodzinny budynek mieszkalny przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju - Etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami wbudowanymi, o pięciu kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej. Budynek składa się z 33 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 1 999,80 m2 w stanie technicznym i eksploatacyjnym „pod klucz" oraz 21 miejsc postojowych. Zakres zadania obejmuje również zagospodarowanie terenu (chodniki, oświetlenie terenu, zieleń, elementy małej architektury), jak również wykonanie przekładek kolidujących sieci infrastruktury technicznej oraz sieci i przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych, gazowych i energetycznych zgodnie z dokumentacją projektową. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki nr 12-16 do SIWZ. Dokumentacja projektowa składająca się na przedmiot zamówienia została sporządzona jako kompleksowa dla całego zakresu inwestycji związanej z budową dwóch budynków wielorodzinnych dla których wydane zostały następujące decyzje administracyjne udzielające pozwolenia na budowę nr 350/2016 z dnia 30.09.2016 r., nr 453/2017 z dnia 3.11.2017 r., nr 112/2018 z dnia 28.03.2018 r., nr 257/2019 z dnia 11.06.2019 r., nr 593/2020 z dnia 7.12.2020 r. wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój. Decyzje stanowią Załącznik nr 16 do SIWZ. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa jednego budynku (oznaczonego w dokumentacji projektowej jako Budynek B) stanowiącego – Etap II wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach