Przetargi.pl
Budowa drogi w ul. Polnej w Starokrzepicach – etap I

Gmina Krzepice ogłasza przetarg

 • Adres: 42-160 Krzepice, ul. Częstochowska 13
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 399 91 64
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krzepice
  ul. Częstochowska 13
  42-160 Krzepice, woj. śląskie
  tel. 34 399 91 64
  REGON: 151398296
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi w ul. Polnej w Starokrzepicach – etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest pierwszy etap budowy drogi gminnej nr 639145 S, ul. Polnej w Starokrzepicach, na odcinku o długości ok. 137,00 m od km 0+000 do km 0+137 (koniec za zjazdem oznaczonym na planie zagospodarowania jako Zd 7). W tym etapie planuje się wybudowanie wyłącznie jezdni oraz prawostronnego pobocza. Zakres planowanych robót przedstawia się następująco: 1) wytyczenie geodezyjne; 2) roboty przygotowawcze: a) odtworzenie punktów wysokościowych, b) rozbiórka elementów dróg; 3) roboty ziemne dotyczące zakresu budowy jezdni i pobocza; 4) wykonanie krawężników, podbudowy i nawierzchni jezdni (ze względu na budowę chodnika, która jest planowana w kolejnym etapie, obecnie należy lewostronny krawężnik zabezpieczyć przed przemieszczeniem (przewróceniem) przez obsypanie kruszywem i gruntem rodzimym z nawiązaniem do istniejącego terenu, zjazdy zachować w istniejącym stanie z wyjątkiem sytuacji, kiedy konieczna będzie niwelacja w celu nawiązania do nawierzchni jezdni – niwelację wykonać kruszywem); 5) wykonanie pobocza; 6) wykonanie oznakowania dróg.Zakres etapu oznaczono również na załączonym PZT.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), która stanowi załącznik do ogłoszenia o postępowaniu i jest dostępna na stronie internetowej prowadzonego postępowania.Uwaga:Do SWZ dołączono kompletną dokumentację projektową dla wszystkich etapów budowy. Zakres I etapu należy wyodrębnić zgodnie z powyższym opisem.Zamawiający informuje, że:1) Wykonawca nie ponosi opłat za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych, ani innych terenów, których właścicielem jest Gmina Krzepice. 2) Obowiązkiem Wykonawcy jest sporządzenie projektu organizacji ruchu drogowego na czas robót, uzyskanie zatwierdzenia projektu, utrzymanie oznakowania w czasie robót.3) W pasie drogowym budowanej drogi może znajdować się infrastruktura, której właścicielami są inne podmioty niż Gmina Krzepice, dlatego w wycenie należy uwzględnić koszty związane z ewentualnym odpłatnym nadzorem nad robotami prowadzonymi w pobliżu tych sieci. Na Wykonawcy będzie ciążył obowiązek informowania zarządców sieci o robotach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach