Przetargi.pl
Budowa drogi rowerowej Kamionki Małe – Turzno

Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Polna
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (056) 66 44 775
 • Data zamieszczenia: 2019-05-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu
  ul. Polna 113
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. (056) 66 44 775
  REGON: 87152543200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.powiattorunski.pl/2358,przetargi

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi rowerowej Kamionki Małe – Turzno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi rowerowej Kamionki Małe - Turzno zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do niniejszej SIWZ. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie budowlanym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiących załączniki do SIWZ. • Przedmiot zamówienia: droga rowerowa • lokalizacja: Gmina Łysomice, Powiat Toruński, Województwo Kujawsko-Pomorskie, • przebieg: w pasie drogowym drogi powiatowej 2029C (oraz na działkach przyległych) na odcinku Kamionki Małe – Turzno, • łączna długość: około 2,6 km, • nawierzchnia: bitumiczna, 3. Nowa infrastruktura wytworzona w ramach zamówienia powinna być zgodna z koncepcją uniwersalnego projektowania, bez możliwości odstępstw od stosowania wymagań prawnych w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnością wynikających z obowiązujących przepisów budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienie wadium na poziomie wskazanym w poniższym zestawieniu w wysokości 6.000 zł 2. Jeśli wadium wniesione będzie w pieniądzu to należy je wpłacić na rachunek bankowy Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu nr 83 9550 0003 2024 0201 1327 0004 prowadzony przez KDBS oddział Toruń w terminie do dnia otwarcia ofert. 3. Potwierdzenie wniesienia wadium tj. dokonania przelewu lub złożenie poręczenia lub gwarancji należy dołączyć w oryginale do oferty. 4. Zasady zwrotu i zatrzymania wadium zostały określone w art. 46 ustawy P.z.p.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Informacje dodatkowe Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach