Przetargi.pl
Budowa drogi leśnej nr 1 A

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wisła ogłasza przetarg

 • Adres: 43-460 Wisła, ul. Czarne 6
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 8552426 , fax. 33 8551160
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wisła
  ul. Czarne 6 6
  43-460 Wisła, woj. śląskie
  tel. 33 8552426, fax. 33 8551160
  REGON: 07100193200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_wisla/zamowienia_publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi leśnej nr 1 A
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pt. Budowa drogi leśnej nr 1A, zgodnie z dokumentacją projektową w zakresie umożliwiającym osiągnięcie założonych celów 4.2.Budowa drogi leśnej nr 1A od km 0+000 do km 0+150 odbywać się będzie na terenie gminy Istebna, 4.3 Budowa drogi leśnej nr 1A polega min. na: - wytyczeniu geodezyjnym drogi, - mechanicznym karczowaniu krzaków i poszycia, - usunięciu warstwy urodzajnej, - robotach ziemnych, - wykonaniu przepustu rurowego o śr. 1000 o długości 15 mb, - wykonaniu ścianek czołowych, - wykonaniu koszy kamienno siatkowych, - wykonaniu ubezpieczeń płytami ażurowymi, - wykonaniu przepustu o śr. 300 o długości 15 mb, - profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, - wykonaniu dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. 4.4 Realizacja robót będzie się odbywała zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo- Finansowym opracowanym przez wybranego wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym i zatwierdzonym przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 4.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają dokumentacja budowlano-wykonawca składająca się z: a. Projektu budowlano- wykonawczego, b. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Drogowych, c. Przedmiaru robót. - łącznie stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453322207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 3 000 złotych (słownie: trzy tysiące 00/100 złotych). 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U.2007.42.275 z późn. zm.). 3.Termin i sposób wniesienia wadium. 3.1.Wadium wnoszone w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy PGL LP Nadleśnictwa Wisła w BGŻ S.A. Oddział Bielsko-Biała nr 34 2030 0045 1110 0000 0088 8110, 3.2.Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz należy złożyć w oryginale w Kasie PGL LP Nadleśnictwa Wisła, 43-460 Wisła, ul. Czarne 6. 3.3.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli: 3.3.1.wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert. 3.3.2.wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w Kasie PGL LP Nadleśnictwa Wisła przed upływem terminu na składanie ofert. 4.Wymagania dotyczące wadium wnoszonego w formie innej niż pieniądz. 4.1.Wadium w formach wymienionych w art. 45 ust. 6 pkt. 2 - 5 Prawa zamówień publicznych musi być wystawione na PGL LP Nadleśnictwo Wisła. 4.3.Z treści poręczenia lub gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności jak również od przedłożenia jakiejkolwiek dodatkowej dokumentacji. 5.Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_wisla/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną