Przetargi.pl
Budowa drogi łączącej ul. Długą z ul. Knosały w Radzionkowie – Etap III

Gmina Radzionków ogłasza przetarg

 • Adres: 41-922 Radzionków, Męczenników Oświęcimia
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 289 07 27
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Radzionków
  Męczenników Oświęcimia 42
  41-922 Radzionków, woj. śląskie
  tel. 32 289 07 27
  REGON: ---
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radzionkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi łączącej ul. Długą z ul. Knosały w Radzionkowie – Etap III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa (trzeciego odcinka) drogi łączącej ul. Długą z ul. Ks. Knosały w Radzionkowie (tzw. "obwodnica zachodnia") na długości 550 mb (na odcinku od km 0+550), oraz przebudowa ul. Długiej (0+100) i ul. Unii Europejskiej (0+162) wraz z budową chodnika i drogi rowerowej, zatok autobusowych (2 sztuki) oświetlenia ulicznego oraz ronda (ul. Długiej i ul. Unii Europejskiej). Długość budowanego odcina drogi wynosi 550 m., a przebudowywanego 262 m (łącznie 812 m). Należy również wykonać oznakowanie poziome, pionowe wraz z elementami bezpieczeństwa. Obecnie teren, na którym budowana będzie nowa droga - stanowią łąki, pola uprawne oraz istniejące zalesienie. Planowana do budowy droga położona jest w zachodniej części Gminy Radzionków, na granicy administracyjnej trzech miast: Radzionków – Tarnowskie Góry – Bytom. Planowane przedsięwzięcie znajduje się w obszarze Natura 2000 – PLH240003 Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie. Projektowana droga nie wpłynie negatywnie na środowisko. Wszelkie prace związane z wycinką zieleni należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, tj. od 16 października do końca lutego oraz poza okresem rozrodczym nietoperzy, tj. od maja do sierpnia. Odcinkowo, w przypadkach wynikających z technologii prowadzonych prac, dopuszcza się wycinkę również w okresie lęgowym ptaków, pod warunkiem zapewnienia nadzoru ornitologicznego. W okresie lęgowym, w miarę postępu prac budowlanych, konieczne są regularne kontrole ornitologiczne terenu. Drzewa i krzewy przeznaczone do usunięcia należy skontrolować w zakresie zasiedlania ich przez chronione gatunki roślin, grzybów, porostów i zwierząt. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do SIWZ - projekt budowlano-wykonawczy tj.: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy, przy wycenie robót należy uwzględnić wszystkie prace w nim ujęte, również te, które nie zostały wyszczególnione w dokumentacji projektowej. W przypadku gdy w dokumentacji projektowej zostały wykazane pozycje, których nie zawiera przedmiar robót, to do obowiązku Wykonawcy należy ich uwzględnienie w kalkulowaniu ceny. Zamawiający dopuszcza, aby po wcześniejszym uzgodnieniu, ziemia z wykopów była składowana na działce wskazanej przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie materiału z wykopu na podbudowę (po wcześniejszym wykonaniu badań materiału). Zamawiający sugeruje, aby Wykonawcy odbyli wizję lokalną w celu potwierdzenia istniejącego stanu oraz informacji zawartych w dokumentacji projektowej, a także uwzględnienia innych nieopisanych uwarunkowań.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45230000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 125 000,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy Pzp (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: 1.Wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wg wzoru stanowiącego - Załącznik nr 7 do SIWZ. 2.Kopie polisy lub innego dokumentu, który potwierdza, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy na sumę ubezpieczeniową odpowiadającą wartości umowy. 3.Harmonogram rzeczowo-finansowy, który będzie stanowił załącznik do umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach