Przetargi.pl
Budowa drogi gminnej na dz. nr 160/1 i 169/6 w miejscowości Sierosław – II etap

Gmina Drzycim ogłasza przetarg

 • Adres: 86-140 Drzycim, ul. Podgórna
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3317079 , fax. 52 3317079
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Drzycim
  ul. Podgórna 10
  86-140 Drzycim, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3317079, fax. 52 3317079
  REGON: 92351009000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.drzycim.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi gminnej na dz. nr 160/1 i 169/6 w miejscowości Sierosław – II etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1.Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej na działkach nr 160/1 i 169/6 w miejscowości Sierosław. Projektowana droga ma długość 238,09 m wraz z dojazdem do kościoła o długości 42,63 m. Zakres robót obejmuje: - wykonaniu robót pomiarowych, - wykonaniu robót ziemnych, - wykonaniu podbudowy, - wstawieniu oporników betonowych, - wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej typu DOMINO-EKO - oznakowania pionowego, - wykonaniu inwentaryzacji. 1.2. Opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, w tym specyfikacja techniczna, które stanowią integralną część SIWZ. 1.3. Wykonawca ma obowiązek wykonania przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. 1.4. Zestawienie robót do wykonania oraz ich ilość zawiera, stanowiący załącznik do SIWZ – przedmiar robót. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, iż dołączony do SIWZ przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy. 1.5. Dokumentacja projektowa i techniczna znajduje się również do wglądu w Urzędzie Gminy w Drzycimiu - pok. nr 7 w godzinach pracy Urzędu. 1.6. Wykonawca wykona wszelkie roboty towarzyszące, tymczasowe, porządkowe i zabezpieczające – niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Wszystkie te prace Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający B Ę D Z I E wymagał od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 8.000,00 zł /słownie: osiem tysięcy złotych 00/100/ . 2. Wadium należy wnieść przed terminem złożenia oferty. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym , że poręczenie z kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6B ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Z 2016 r. poz. 359 ze zm.) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Osie O/Drzycim Nr 87 8169 1029 0000 0374 2000 0020 WADIUM WNIESIONE W PIENIĄDZU BĘDZIE SKUTECZNE, JEŻELI PRZED TERMINEM SKŁADANIA OFERT ZOSTANIE ZALICZONE NA RACHUNKU BANKOWYM ZAMAWIAJĄCEGO 5. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą. 6. Z treści polisy, poręczenia, gwarancji lub innego dokumentu stanowiącego formę wadium winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust.5 upzp. 7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy a oferta jego zostanie odrzucona. 8. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa upzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach