Przetargi.pl
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Steblów – Nowy Młyn w obrębach Steblów i Pietna w gminie Krapkowice

Gmina Krapkowice ogłasza przetarg

 • Adres: 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 466 800 , fax. 774 466 888
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krapkowice
  ul. 3 Maja 17
  47-303 Krapkowice, woj. opolskie
  tel. 774 466 800, fax. 774 466 888
  REGON: 53141309900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.krapkowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Steblów – Nowy Młyn w obrębach Steblów i Pietna w gminie Krapkowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie: 1. Drogi dojazdowej do gruntów rolnych pomiędzy miejscowościami Steblów – Nowy Młyn o długości 797 m i szerokości 3,5 m ze względu na dostosowanie do istniejącej granicy działki drogowej o następującej konstrukcji: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm, - skropienie między warstwowe emulsją asfaltową, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm , - skropienie między warstwowe emulsją asfaltową, - górna warstwa podbudowy z kamienia łamanego gr. 20 cm, - istniejące podłoże gruntowe zastabilizowane mineralnymi spoiwami. 2. Zjazdów na każdą działkę wykonanych z minerału kamiennego odzyskanego z rozbiórki podczas korytowania istniejącej drogi. 3. Wymianę istniejącego przepustu betonowego ø 500 mm na rurę z polipropylenu wraz z obrukowaniem wlotu i wylotu kamieniem polnym. 4. Odwodnienie grawitacyjne na przyległe tereny rolne, spadki dostosowane do naturalnego nachylenia terenu w kierunku rzeki Osobłogi. 5. Pobocza o szerokości 0,5 m do granic działek drogowych utwardzone kruszywem kamiennym uzyskanym z rozbiórki drogi o grubości 20 cm. 6. Oznakowanie pionowe: D-46 (droga wewnętrzna), D-47 (koniec drogi wewnętrznej) oraz A-7 (ustąp pierwszeństwa). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 9, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ oraz przedmiar robót stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu , - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018r. poz. 110 z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, Bank Spółdzielczy w Krapkowicach, nr rachunku 66 8884 0004 2001 0000 7777 0002 z dopiskiem „wadium - postępowanie przetargowe: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Steblów – Nowy Młyn w obrębach Steblów i Pietna w gminie Krapkowice” 5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na rachunku (wpływ środków na rachunek). Za skuteczność operacji finansowo – bankowych odpowiada Wykonawca. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć przed upływem terminu na składanie ofert w Wydziale Budżetowo-Finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 17, parter, pokój nr 14. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w okolicznościach przewidzianych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 11.Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), w wymaganej wysokości lub dopuszczonej formie skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach