Przetargi.pl
„Budowa dróg gminnych ul. Bernaciaka „Orlika” i KD5 (Zygmunta Woźnego) w Puławach – I etap, wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i oświetlenia ulicznego ”.

Zarząd Dróg Miejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 884 090 , fax. 818 884 847
 • Data zamieszczenia: 2021-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich
  ul. Skowieszyńska 51
  24-100 Puławy, woj. lubelskie
  tel. 818 884 090, fax. 818 884 847
  REGON: 43226446300010
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdmpulawy.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa dróg gminnych ul. Bernaciaka „Orlika” i KD5 (Zygmunta Woźnego) w Puławach – I etap, wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i oświetlenia ulicznego ”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa dróg gminnych ul. Bernaciaka „Orlika” i KD5 (Zygmunta Woźnego) w Puławach – I etap, wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i oświetlenia ulicznego, obejmująca swoim zakresem: - Budowę dróg w m. Puławy. - ul. Bernaciaka „Orlika” w Puławach o łącznej długości ok 266m - ul. Zygmunta Woźnego w Puławach o łącznej długości ok 206m o nawierzchni bitumicznej, chodnika z kostki betonowej, wjazdy z kostki betonowej oraz wykonanie trawników. - Budowę kanalizacji deszczowej z rur PCV-U ø400 i ø250, Wpusty i przyłącza z rur Ø200 wraz z studniami ulicznymi, studzienki rewizyjne z kręgów żelbetowych DN1200. - Budowę kanału technologicznego w tym: - kanał technologiczny moduł KTu w postaci:  1 x rury typu DVK 110/7.5,  3 x rur osłonowych typu OPTO 40/3.7,  1 x prefabrykowana wiązka mikrorur o średnicy 40 mm, - kanalizacja przyłączeniowa KTps w postaci: - 1 x prefabrykowana wiązka mikrorur o średnicy 40 mm, - Studnie kablowe SKR-1 - Budowę oświetlenia drogowego w zakres, który wchodzi, ustawienie słupów oświetleniowych stalowych, ocynkowanych, z wysięgnikiem z oprawami oświetleniowymi LED, budowa szafki oświetleniowej, zasilanej ze złącza.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach