Przetargi.pl
budowa ciągu pieszego-jezdnego wraz z ogrodzeniem przy ul. Budryka w ramach budowy parkingu na terenie MS AGH w Krakowie – KC-zp.272-553/19

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica ogłasza przetarg

 • Adres: 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (12)6173595 , fax. (12)6173595
 • Data zamieszczenia: 2019-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
  Al. Mickiewicza 30
  30-059 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (12)6173595, fax. (12)6173595
  REGON: 15770000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzp.agh.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  budowa ciągu pieszego-jezdnego wraz z ogrodzeniem przy ul. Budryka w ramach budowy parkingu na terenie MS AGH w Krakowie – KC-zp.272-553/19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa ciągu pieszego-jezdnego wraz z ogrodzeniem przy ul. Budryka w ramach budowy parkingu na terenie MS AGH w Krakowie 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia jest budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z ogrodzeniem przy ul. Budryka w Krakowie na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, który obejmuje w szczególności:  Wygrodzenie pełnym ogrodzeniem całego terenu budowy i wyznaczenie obejść dla ruchu pieszych  Rozebranie istniejącej nawierzchni utwardzonej pomiędzy pawilonem D-12 AGH a stacją GPZ TAURON.  Rozebranie fragmentu muru oporowego  Wykonanie korytowania i podbudowy w miejscu projektowanego ciągu pieszo-jezdnego  Wykonanie przepustu dla kanalizacji teletechnicznej  Montaż krawężników, obrzeży i nawierzchni z kostki betonowej typu urbanit 24x16x8 w kolorze szarym (nawiązanie do kostki przy Klubie Studio)  Montaż słupków elastycznych oraz znaków drogowych odblaskowych „Droga Pożarowa, Nie zastawiać”  Demontaż starego ogrodzenia i wykonanie nowego ogrodzenia panelowego w kolorze antracyt wzdłuż realizowanego ciągu pieszo-jezdnego Szczegółowo zakres prac do wykonania określa poniższa dokumentacja projektowa tj.: a) STWiORB b) Dokumentacja projektowa - Opis techniczny - plan sytuacyjno-wysokościowy - przekroje konstrukcyjne - przedmiar (Zamawiający przedmiar zamieszcza jako materiał pomocniczy): • Dla części I – „Przedmiar - cz. I - CIĄG PIESZO-JEZDNY.pdf” • Dal części II – „Przedmiar - cz. II - OGRODZENIE.pdf” Umieszczona pod linkiem: http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/dok_droga_przy_GPZ.zip Powyższe należy również wykonać zgodnie z decyzjami, warunkami, uzgodnieniami, zawartymi w dokumentacji. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z poźn. zm.), osób wykonujących prace polegające na wykonaniu (zmienić w zależności od zakresu postępowania): - robót rozbiórkowych - robót ziemnych - robót brukarskich - montażu ogrodzeń Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace. W odniesieniu do osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu 22 § 1 Kodeksu pracy, o których mowa powyżej, na żądanie Zamawiającego na każdym etapie realizacji umowy Wykonawca winien udokumentować fakt zatrudnienia, poprzez przedłożenie przez Wykonawcę potwierdzonej za zgodność z oryginałem, kopii umów o pracę ww. osób, potwierdzających w szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego, rodzaj wykonywanych czynności, okres zatrudnienia, pracodawcę (pozostałe dane osobowe dotyczące pracownika należy zaczernić) lub inne dokumenty zawierające w/w informacje potwierdzające zatrudnienie w/w osób. Zamawiający w każdym czasie może zażądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień, jeżeli stwierdzi, że dokumenty przedstawione przez wykonawcę budzą wątpliwości co do ich autentyczności lub co do okoliczności które powinny potwierdzać. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dodatkowych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zmawiającego. Zamawiający jednocześnie informuje, że we wzorze umowy przewidział kary umowne za nie wywiązanie się z ww. obowiązku. Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 500,00 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych, 00/100 PLN). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: • Pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: nr IBAN: PL 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922 nr SWIFT: PKO PP LPW Zamawiający przypomina, że za skutecznie wniesione wadium uznaje się zaksięgowanie kwoty na rachunku bankowym Zamawiającego. • Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; • gwarancjach bankowych; • gwarancjach ubezpieczeniowych • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji ma ona zawierać zapis o nieodwołalnym, bezwarunkowym spełnieniu świadczenia przez Gwaranta na rzecz Beneficjenta (AGH).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a. wypełniony i podpisany Formularz Oferty, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ (lub zgodnie z jego treścią). b. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik. c. Upoważnienie-pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty lub z dokumentów, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. Pełnomocnictwo składane jest w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza d. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt V.3.1. i V.3.5 SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego e. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z wykonawców

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach