Przetargi.pl
Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych: nr 2221W Dębe Wielkie – Górki – Poręby, nr 2231W Latowicz – Mrozy – Kałuszyn, nr 2210W Dobre – dawny przebieg drogi Warszawa – Stanisławów – Węgrów, nr 2205W Halinów – Cisie – Żwirówka

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 05300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 257 582 891, , fax. 257 582 891
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Warszawska 219
  05300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 257 582 891, , fax. 257 582 891
  REGON: 71158670000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.powiatminski.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych: nr 2221W Dębe Wielkie – Górki – Poręby, nr 2231W Latowicz – Mrozy – Kałuszyn, nr 2210W Dobre – dawny przebieg drogi Warszawa – Stanisławów – Węgrów, nr 2205W Halinów – Cisie – Żwirówka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I: Przebudowa drogi nr 2221W Dębe Wielkie – Górki – Poręby polegająca na budowie chodnika w msc. Dębe Wielkie, ul. Kościelna, od km 0+700 do km 1+607. Zakres robót budowlanych obejmuje między innymi:  wycinka drzew,  odwodnienie drogi,  wykonanie chodnika,  oznakowanie pionowe, UWAGA ! Zamawiający zamieszcza w SIWZ cały projekt przebudowy drogi powiatowej. Niniejsze postępowanie dotyczy robót ujętych w przedmiarze robót, który został pomniejszony w stosunku do projektu wykonawczego do ilości robót, które należy wykonać. Część II: Przebudowa drogi nr 2231W Latowicz – Mrozy – Kałuszyn polegająca na budowie chodnika, od km 16+269 do km 17+080. Zakres robót budowlanych obejmuje między innymi:  wycinka drzew,  wykonanie chodnika,  oznakowanie pionowe i poziome, Część III: Przebudowa drogi nr 2210W Dobre – dawny przebieg drogi Warszawa – Stanisławów – Węgrów polegająca na budowie chodnika przy ul. T. Kościuszki w msc. Dobre, od km 0+000 do km 0+600. Zakres robót budowlanych obejmuje między innymi:  wykonanie chodnika,  oznakowanie pionowe i poziome, Część IV: Przebudowa drogi powiatowej nr 2205W Halinów – Cisie – Żwirówka polegająca na budowie chodnika i zjazdów od km 2+160 do km 3+415. Zakres robót budowlanych obejmuje między innymi:  wycinka drzew,  odwodnienie drogi,  wykonanie chodnika,  oznakowanie pionowe i poziome, UWAGA ! Zamawiający zamieszcza w SIWZ cały projekt przebudowy drogi powiatowej. Niniejsze postępowanie dotyczy robót ujętych w przedmiarze robót, który został pomniejszony w stosunku do projektu wykonawczego do ilości robót, które należy wykonać. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia, stanowiąca Załącznik nr 8 do SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane. 4. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. 4.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: Część I: minimum 4 osoby do czynności polegających na budowie chodnika. Część II: minimum 4 osoby do czynności polegających na budowie chodnika. Część III: minimum 4 osoby do czynności polegających na budowie chodnika. Część IV: minimum 4 osoby do czynności polegających na budowie chodnika. 4.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do złożenia pisemnego oświadczenia o wykonaniu obowiązku określonego w pkt 4.1., które winno zawierać ilość osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, rodzaj zawartej umowy o pracę i czas jej obowiązywania oraz zakres wykonywanych czynności, w ramach każdej z umów o pracę, przed upływem terminu przekazania placu budowy. W przypadku niewykonania tego obowiązku, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo powstrzymania się z przekazaniem placu budowy do dnia złożenia oświadczenia. 4.3. W przypadku zmiany osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, przedłożenie Zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa w pkt 4.2, w terminie 7 dni od daty dokonania tej zmiany. 4.4. W trakcie realizacji umowy w ramach wykonywania przez Zamawiającego czynności kontrolnych odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 4.1. czynności, Wykonawca przedłoży na żądanie Zamawiającego w szczególności: a) oświadczenia i dokumenty w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny; b) wyjaśnienia w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów. Zamawiający uprawniony będzie ponadto do przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy. 4.5. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający będzie mógł wezwać, w wyznaczonym przez siebie terminie do przedłożenia wskazanych poniżej dowodów w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 4.1. czynności: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. 5. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu certyfikatów, deklaracji jakości, atestów i aprobat technicznych stosowanych materiałów zgodnych z Polskimi Normami. 6. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, która jest konieczna do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. 7. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w jej załącznikach (w szczególności w projektach, opisach technicznych, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych) zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty, źródła szczególnego procesu lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia – dopuszcza się możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych. Oznacza to, że przewidziane przez Wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót urządzenia i materiały powinny spełniać parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od jej założeń. Zamawiający dopuszcza rynkowe odpowiedniki o parametrach nie gorszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiały (wyroby), urządzenia są równoważne w stosunku do wymogów określonych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) i urządzenia do użytkowania oraz potwierdzające że są one rzeczywiście równoważne. 8. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wykonania robót budowlanych w inny sposób niż zostało to określone w dokumentacji projektowej (tj. wykonanie tzw. robót zamiennych), z zastrzeżeniem, że zmiany takie nie spowodują zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia, nie przyczynią się do zmiany parametrów inwestycji i nie spowodują zwiększenia ilości materiałów określonych w dokumentacji technicznej. Zmiana sposobu wykonania robót, o której mowa powyżej może być dokonana jedynie za zgodą Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego i może nastąpić w szczególności na skutek: a) zmian technologicznych spowodowanych na przykład następującymi okolicznościami:  niedostępność na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej lub SST spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiałów;  pojawienie się na rynku materiałów nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;  pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywania prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;  konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub SST, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; b) ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy błędu np. w dokumentacji projektowej lub SST niemożliwego do zauważenia we wcześniejszym etapie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępując do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Część I: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), Część II: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych), Część III: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), Część IV: 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych), przed upływem terminu do składania ofert. 2. W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione w: a) pieniądzu na konto Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim Nr 83 9226 0005 0001 4022 2000 0020, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu na: ____________________________”. b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 8.2. a) SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 4. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; b) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 5. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.6.2. a)-c) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.7.1. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis o terminach wystawienia dokumentów ma zastosowanie odpowiednio jw.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach