Przetargi.pl
Budowa chodnika ze ścieżką rowerową przy drodze powiatowej nr 1114L Sławacinek Nowy – Porosiuki – Sokule – Dołha – Sitno – Wysokie na odcinku koniec istniejącego chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Brzeskiej – ul. Rudnicka w m. Wysokie

Miasto Międzyrzec Podlaski ogłasza przetarg

 • Adres: 21560 Międzyrzec Podlaski, ul. Pocztowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 83 372 62 11, , fax. 83 372 62 28
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Międzyrzec Podlaski
  ul. Pocztowa 8
  21560 Międzyrzec Podlaski, woj. lubelskie
  tel. 83 372 62 11, , fax. 83 372 62 28
  REGON: 52557600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ummiedzyrzecpodlaski.e-bip.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa chodnika ze ścieżką rowerową przy drodze powiatowej nr 1114L Sławacinek Nowy – Porosiuki – Sokule – Dołha – Sitno – Wysokie na odcinku koniec istniejącego chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Brzeskiej – ul. Rudnicka w m. Wysokie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje budowę chodnika ze ścieżką rowerową o długości 712,7 mb i szerokości 2,5 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, dwóch zatok autobusowych, chodników stanowiących dojścia do przystanków autobusowych, zjazdów na posesje i pola w ciągu ścieżki rowerowej, wykonanie przejścia dla pieszych ze znakiem aktywnym D-6 oraz oznakowania poziomego i pionowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ: a) Przedmiar robót - Załącznik nr 7; b) Projekt Budowlano-Wykonawczy - Załącznik nr 9; c) STWiORB - Załącznik nr 10
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233162-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach