Przetargi.pl
Budowa chodnika w Czernięcinie Głównym i Czernięcinie Poduchownym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 848 Tarnawa Mała - Turobin - Sułów - Szczebrzeszyn

Gmina Turobin ogłasza przetarg

 • Adres: 23-465 Turobin, ul. Rynek 4
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 6833343 , fax. 84 6833335
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Turobin
  ul. Rynek 4 4
  23-465 Turobin, woj. lubelskie
  tel. 84 6833343, fax. 84 6833335
  REGON: 95036918400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugturobin.bip.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa chodnika w Czernięcinie Głównym i Czernięcinie Poduchownym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 848 Tarnawa Mała - Turobin - Sułów - Szczebrzeszyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest : Budowa chodnika w Czernięcinie Głównym i Czernięcinie Poduchownym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 848 Tarnawa Mała - Turobin - Sułów - Szczebrzeszyn Zakres wykonania robót zawiera przedmiar robót, projekt budowlano-wykonawczy oraz załączniki do niniejszej SIWZ. Realizacja inwestycji będzie prowadzona w oparciu o projekt budowlano-wykonawczy chodnika, obejmujący następująca następujące zakresy robót podstawowych: 1. w miejscowości Czernięcin Główny odcinek km 8+930.00 - 10+900.00, obejmujący: - roboty rozbiórkowe-przygotowawcze, - roboty ziemne, - roboty odwodnieniowe, - podbudowy, - chodniki z kostki brukowej - 3075.2 m?, - zjazdy z kostki brukowej - 765.5 m?, - zjazdy i skrzyżowania bitumiczne - 215.6 m?, - oznakowanie poziome, pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu. 2. w miejscowości Czernięcin Poduchowny odcinek km 10+900.00 - 11+400.00, obejmujący: - roboty rozbiórkowe-przygotowawcze, - roboty ziemne, - roboty odwodnieniowe, - podbudowy - chodniki z kostki brukowej - 897.8 m?, - zjazdy z kostki brukowej - 175.2 m?, - zjazdy i skrzyżowania bitumiczne - 11.8 m?, - zatoki autobusowe i postojowe - 225 m? - oznakowanie poziome, pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Roboty towarzyszące realizacji inwestycji które Oferent winien uwzględnić w cenie ofertowej; 1. Obsługa geodezyjna /wytyczenia tras i inwentaryzacja w 3-ch egz./. 2. Dokumentacja badań stopnia zagęszczenia podbudowy. 3. Dokumentacja powykonawcza, łącznie z geodezyjną. 4. Umieszczenia w miejscu realizacji inwestycji tablicy informacyjnej o finansowaniu zadania ze środków Unii Europejskiej, wykonanej zgodnie z przepisami rozporządzenia 1974/2006 oraz z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku marki PROW na lata 2007-2013, niezwłocznie po zawarciu umowy, lecz nie później niż do dnia odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451110008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 15 000.00 złotych, przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy nr: 60 8200 1047 2005 4700 0970 0001; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. 4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugturobin.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach