Przetargi.pl
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 842 Rudnik Szlachecki – Wysokie –Krasnystaw od km 38+407,00 do km 39+160,80 na odcinku o długości 0,7538 km

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie ogłasza przetarg

 • Adres: 22100 Chełm, ul. Lwowska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 825 603 123 , fax. 825 603 123
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie
  ul. Lwowska 24
  22100 Chełm, woj. lubelskie
  tel. 825 603 123, fax. 825 603 123
  REGON: 16771100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.bip.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 842 Rudnik Szlachecki – Wysokie –Krasnystaw od km 38+407,00 do km 39+160,80 na odcinku o długości 0,7538 km
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 842 Rudnik Szlachecki – Wysokie –Krasnystaw od km 38+407,00 do km 39+160,80 na odcinku o długości 0,7538 km. KOD CPV: 45000000-7 Roboty budowlane. 2. Zakres robót obejmuje: 1. Roboty przygotowawcze: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy dróg w terenie równinnym; 2. Karczowanie drzew: - mechaniczne karczowanie pniaków oraz zasypanie piaskiem dołów po karczowaniu pniaków i transport pniaków na odległość określoną przez Inwestora, - karczowanie krzaków z wywiezieniem krzaków na odległość wskazaną przez Inwestora; 3.Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej. 4. Roboty rozbiórkowe: - rozebranie nawierzchni z płyt betonowych, - rozebranie nawierzchni z mieszanki min. bitumicznej grub. 5 cm, - rozebranie ścianek przepustów, - odkopanie i wyjęcie słupków do znaków, - rozebranie barier ochronnych stalowych, - wywóz gruzu samochodami; 5. Roboty ziemne: - wykopy wykonane koparkami z transportem urobku na odl. 1,0 km w gruncie kat. III, - wykonanie wykopów pod przepusty, i rów odpływowy od przepustu grunt kat. III-IV wraz z transportem urobku i wbudowaniem; 6. Wykonanie nasypów: - roboty ziemne poprzeczne z przerzutem, przy głębokości wykopu do 3,0 m grunt kat. II-IV, - formowanie i zagęszczanie nasypów spycharki przy wysokości nasypu do 3,0 m grunt kat. III-IV; 7.Przepust: - przepust z rur żelbetowych wraz z wykonaniem ławy z betonu C20/25 wraz z przygotowaniem i montażem zbrojenia pod ścianki przepustu ze stali żebrowanej; 8.Ława i krawężniki: - ustawienie krawężników betonowych 20x30 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C16/20 (B-20) na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm – krawężniki leżące (wtopione), - ustawienie krawężniki betonowych 12x25 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C16/20 (b-20) na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm; 9.Podbudowy: A. Profilowanie i zagęszczenie podłoża: - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, B. Warstwy odsączające: - wykonanie warstwy odsączającej z piasku 25 cm, C. Podbudowa: - wykonanie podbudowy z gruntu kat. I-II piasku stabilizowanego cementem wraz z pielęgnacją - chodniki, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 31,5 – 63 mm stabilizowane mechanicznie grub. 12 cm – zjazdy, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie grub. 8 cm – zjazdy; 10. Nawierzchnie: - nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm czerwonej układanej na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4 cm – zjazdy; 11. Chodnik: - ustawienie obrzeży betonowych 20x6 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C16/20 (B-20) na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4 cm; 12. Nawierzchnie z kostki: - chodnik z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm szarej układanej na podsypce cementowo- piaskowej grub. 4 cm, spoiny wypełnione piaskiem; 13. Urządzenia drogowe: A. Oznakowanie pionowe: - istniejące słupki ze znakami do przestawienia, - ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych, - przymocowanie tablic znaków do słupków, B. Oznakowanie poziome: - oznakowanie poziome jezdni mat. Grubowarstwowymi linie segregacyjne przerywane, - oznakowanie poziome jezdni mat. Grubowarstwowymi linie segregacyjne ciągłe, - usunięcie zbędnego oznakowania, 14. Umocnienia: - wykonanie ławy z betonu, - umocnienie skarp przy przepuście prefabrykatami żelbetowymi ścieku skarpowego – typ trapezowy, - wykonanie stabilizacji z gruntu cementem, - umocnienie skarp brukowcem naturalnym grub. 16-20 cm przy przepuście na podsypce cementowo- piaskowej; 15.Plantowanie poboczy oraz skarp: - plantowanie (obrobienie na czysto) korony nasypów wykonanych ręcznie, grunt. kat. III - plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony wykopów wykonanych ręcznie, grunt kat. III -IV; 16.Humusowanie, obsianie terenu i umocnienie poboczy: - humusowanie korony nasypów przy grubości warstwy humusu 5 cm wraz z obsianiem trawą, - wykonanie poboczy z tłucznia materiału kamiennego 0-31,5 grubości 15 cm, 17.Urządzenia bezpieczeństwa: - ustawienie barier segmentowych U-12a typ „lubelski” z zakotwieniem słupków w fundamencie betonowym z betonu C12/15 (B15) o wymiarach 0,30x 0,30 głęb. 1,0 m na podsypce z piasku grub. 10 cm o rozstawie słupków 1,60 m oraz wykonanie wykopu, wbudowanie gruntu z wykopu pod słupki w pobocza i skarpy, - ustawienie barier segmentowych U -12a typ „lubelski” ze szczebelkami z zakotwieniem słupków w fundamencie betonowym z betonu C12/15 (B15) o wymiarach 0,30x 0,30 głęb. 1,0 m na podsypce z piasku grub. 10 cm o rozstawie słupków 1,60 m oraz wykonanie wykopu, wbudowanie gruntu z wykopu pod słupki w pobocza i skarpy, - ustawienie barier segmentowych U-12a typ „olsztyński” z zakotwieniem słupków w fundamencie betonowym z betonu C12/15 (b-15) o wymiarach 0,30x0,30 głęb. 1,0 m na podsypce grub. 10 cm o rozstawie słupków 1,60 m oraz wykonanie wykopu, wbudowanie gruntu z wykopu pod słupki w pobocza i skarpy, - słupki prowadzące U-1a. Wykonawca zobowiązany jest do:  Opracowania i zatwierdzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;  Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie projektu organizacji ruchu (na czas prowadzonych robót) zatwierdzonego przez Zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich tj. Dyrektora ZDW w Lublinie, stanowiącego załącznik dokumentacji projektowej.  utrzymania w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy i transportujących materiały, wykonania inwentaryzacji i przeglądu stanu zerowego dróg przeznaczonych do transportu oraz ustalenia z odpowiednimi zarządcami sposobu korzystania z uzgodnionych dróg. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych administratorów i zarządców za zniszczenie dróg i ulic przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, który nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę kontraktową;  zapewnienia obsługi geodezyjnej podczas prowadzenia robót i sporządzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przez upoważnioną jednostkę geodezyjną zgodnie z §19, §20 i § 21 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25 z 1995 r. poz. 133). Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej musi zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków (Wykaz zmian gruntowych) oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu elektronicznej wersji powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację geodezyjną powykonawczą w wersji elektronicznej w formacie dxf i PDF.  wykonania inwentaryzacji i przeglądu nieruchomości w sąsiedztwie wykonywanych robót. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych właścicieli nieruchomości Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, który nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę kontraktową.  dokonania wizji lokalnej na terenie realizacji robót i w jego okolicy w celu dokonania weryfikacji dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego;  utrzymania przedmiotowego odcinka drogi do dnia odbioru ostatecznego;  oznakowania robót w czasie ich prowadzenia i zabezpieczenia we własnym zakresie;  zapewnienia kierowania robotami objętymi Umową, tak długo jak będzie to konieczne, przez osobę posiadającą kwalifikacje oraz spełniającą wymagania określone w ustawie Prawo Budowlane. Niezapewnienie przez Wykonawcę personelu do kierowania robotami daje Inspektorowi Nadzoru prawo do wstrzymania robót w całości lub części. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku personelu do kierowania robotami będzie traktowana, jako przerwa zaistniała z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany czasu na ukończenie robót. Wykonawca zobowiązany jest skierować do kierowania robotami personel wskazany w wykazie osób, a w przypadku kierownika budowy wskazanego w ofercie. 3.Szczegółowy zakres robót ujęty jest w dokumentacji projektowej, stałej organizacji ruchu, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót stanowiącym część pomocniczą określania ilości robót. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Z uwagi na to, że niniejsza umowa jest umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze pewnych robót koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu, w cenie umownej. 4. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zatrudnienia na swój koszt nadzoru właścicielskiego związanego z prowadzeniem robót w okolicy występujących urządzeń obcych (sieć elektryczna, gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna itp.). 5. Wraz z podpisaną jednostronnie umową Wykonawca dostarczy oświadczenie osoby wykazanej do realizacji zamówienia, która będzie pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (kierownik budowy/robót), o podjęciu obowiązków kierownika budowy/robót. 6. Wykonane przez Wykonawcę zamówienie objęte będzie rękojmią na okres czasu wynikający ze złożonej oferty ( zgodnie z pkt. XV SIWZ). 7. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. XXI.5. SIWZ w zakresie realizacji zamówienia. 8. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30, ust. 5 ustawy). Za rozwiązania równoważne uznana będzie oferta na wykonanie robót przy wykorzystaniu technologii, materiałów i sprzętu innego niż określone w SST, dokumentacji projektowej, przedmiarze, kosztorysie ofertowym itp. pod warunkiem, że ich parametry będą nie gorsze niż określone w powyższych dokumentach. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych, Wykonawca będzie zobowiązany w druku oferty przetargowej wskazać, czy oferuje rozwiązania równoważne. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty Załącznika G, w którym wskaże poprzez tabelaryczne porównanie technologii, materiałów i sprzętu określonego w wyżej wymienionych dokumentach, że oferowane rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym a tym samym spełnia wymagania Zamawiającego. Jeżeli rozwiązania równoważne będą naruszały wymogi ustawy Prawo budowlane, inne przepisy lub zasady wiedzy technicznej, spowoduje to uznanie ich za nierównoważne i odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ilekroć w dokumentacji projektowej podane są typy urządzeń lub wyrobów oraz ich producenci, należy traktować je, jako przykładowe. Do realizacji robót mogą być stosowane urządzenia lub wyroby równoważne o minimalnych parametrach technicznych jak wskazane w dokumentacji. Gdy zaoferowane rozwiązania równoważne będą powodowały konieczność zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca, którego oferta będzie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do dokonania – przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu zamówienia – zmiany tej dokumentacji oraz zostanie obciążony kosztami tych zmian.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100 ). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) Pieniądzu; 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) Gwarancjach bankowych; 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto ZDW w Lublinie w PKO Bank Polski S.A. na nr 74 1020 3147 0000 8002 0105 5730. 4. W ofercie należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. 5. W przypadku wniesienia wadium w jednej z form wymienionych w ust. 2 pkt 2)-5) Beneficjenta poręczenia/gwarancji należy określić następująco: Województwo Lubelskie, ul. A. Grottgera 4, 20-029 Lublin, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dóg Wojewódzkich w Chełmie, ul. Lwowska 24, 22-100 Chełm. UWAGA: 1. Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. „przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego”. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U z 2012 poz. 1376 z późn. zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. 2. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy pzp) uważa się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynie na konto ZDW w Lublinie przed upływem terminu składania ofert. 3. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja), treść gwarancji, w miejscu gdzie wskazany jest podmiot, na którego zlecenie udzielana jest gwarancja, winna wskazywać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub jednego z wykonawców - z zaznaczeniem, że składa on ofertę wspólną wraz z innymi podmiotami i ta właśnie oferta jest zabezpieczona gwarancją.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty wykonawca dołączy aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, wzór załącznik B i C, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. VII.1 SIWZ. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt. VII. 1 SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 4.Dokumenty należy sporządzić zgodnie ze wzorami dołączonymi do SIWZ w sposób wymieniony w pkt. XI. 5.Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 6.Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz (art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy Prawo zamówień publicznych) winno być złożone w formie oryginału. 7.Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa. ustawy pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach