Przetargi.pl
„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1941C Górki Zagajne – Juncewo – Żerniki, w miejscowości Obiecanowo”

Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie ogłasza przetarg

 • Adres: 88-400 Żnin, Podgórzyn
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 020 668, , fax. 523 020 668
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie
  Podgórzyn 62 A
  88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 020 668, , fax. 523 020 668
  REGON: 92366502000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zdpznin.nbip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1941C Górki Zagajne – Juncewo – Żerniki, w miejscowości Obiecanowo”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1941C Górki Zagajne – Juncewo – Żerniki w miejscowości Obiecanowo” Zakres robót obejmuje między innymi: rozbiórkę/frezowanie istniejących nawierzchni oraz elementów drogowych, wykopy oraz przekopy wykonywane w gruncie kat. III-IV, odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym, wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego cementem pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie podbudowy pomocniczej pod projektowane konstrukcje, ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej, ustawienie krawężników najazdowych o wymiarach 15x22cm na ławie betonowej, ustawianie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm, ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12x25cm na ławie betonowej, wykonanie nakładki (warstwa ścieralna), wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej (zjazdy, chodniki),czyszczenie ręczne szczotkami stalowymi powierzchni betonowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: oferta, umowa, dokumentacja projektowa, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót. Ww. dokumentacja jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. Wadium należy wnieść zgodnie z warunkami opisanymi w pkt. XIII SIWZ która jest dostępna na stronie zdpznin.nbip.pl
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 1, kosztorys ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 2, pełnomocnictwo jeśli dotyczy, zobowiązanie podmiotu trzeciego jeśli dotyczy, dokument wniesienia wadium jeśli wadium wniesiono w innej formie niż pieniężnej. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w pkt III.3 - III.6 niniejszego ogłoszenia składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach