Przetargi.pl
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1767K Wadowice – Wieprz w miejscowości Frydrychowice w km lokalnym ok. 1+207 – 1+470 oraz w km lokalnym ok. 2+140 – 2+390

Powiat Wadowicki ogłasza przetarg

 • Adres: 34-100 Wadowice, ul. Batorego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 338 734 200 , fax. 338 232 433
 • Data zamieszczenia: 2019-07-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Wadowicki
  ul. Batorego 2
  34-100 Wadowice, woj. małopolskie
  tel. 338 734 200, fax. 338 232 433
  REGON: 72183421000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.wadowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1767K Wadowice – Wieprz w miejscowości Frydrychowice w km lokalnym ok. 1+207 – 1+470 oraz w km lokalnym ok. 2+140 – 2+390
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2) Przedmiot zamówienia obejmuje budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1767K Wadowice – Wieprz w miejscowości Frydrychowice w km lokalnym ok. 1+207 – 1+470 oraz w km lokalnym ok. 2+140 – 2+390 Roboty drogowe obejmują:  roboty pomiarowe,  usunięcie warstwy ziemi urodzajnej,  roboty rozbiórkowe,  zabezpieczenie gazociągów rurami ochronnymi,  roboty ziemne,  wykopy oraz przekopy,  wykonanie studzienek rewizyjnych, ściekowych,  kanały z rur z tworzyw sztucznych, przykanaliki,  zasypywanie wykopów,  ławy pod krawężniki, obrzeża,  krawężniki betonowe,  obrzeża betonowe,  profilowanie i zagęszczanie podłoża,  podbudowa z kruszyw łamanych, z masy mineralno-asfaltowej,  nawierzchnie z masy mineralno – asfaltowej,  oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych,  nawierzchnie chodnika z kostki brukowej betonowej,  humusowanie i obsianie trawą,  ustawienie poręczy ochronnych  wykonanie ściany czołowej betonowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach