Przetargi.pl
BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI GMINNEJ – OSIEDLE 7-DYWIZJI W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

Gmina Gryfów Śląski ogłasza przetarg

 • Adres: 59-620 Gryfów Śląski, Rynek
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 7813552 , fax. 75 7813916
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gryfów Śląski
  Rynek 1
  59-620 Gryfów Śląski, woj. dolnośląskie
  tel. 75 7813552, fax. 75 7813916
  REGON: 02120130000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.gryfow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI GMINNEJ – OSIEDLE 7-DYWIZJI W GRYFOWIE ŚLĄSKIM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na budowie chodnika w ciągu ulicy 7-Dywizji w Gryfowie Śląskim. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: • Roboty przygotowawcze • Roboty rozbiórkowe • Roboty ziemne • Wykonanie podbudowy • Budowa chodnika • Roboty wykończeniowe • Opracowanie projektu wykonawczego przestawienia 4 słupów telekomunikacyjnych oraz uzyskanie warunków od zarządcy sieci telekomunikacyjnej Parametry techniczne:  szerokość chodnika z nawierzchni z kostki betonowej 2 m,  poszczególne nawierzchnie obramowane będą krawężnikiem betonowym 20x30 cm (wystającym) oraz obrzeżem 8x30  nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej grafitowej Powierzchnie i długości projektowane:  długość odcinka – 685 m,  krawężnik wystający 15x30 - istniejący  powierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej grub. 8 cm–1305 m2  powierzchnia zjazdów z kostki betonowej kolor grafitowy grub. 8 cm– 200 m2  długość obrzeży 685 mb. Odcinek chodnika posiadać będzie odwodnienie w postaci: • kanalizacji deszczowej istniejącej • spadki poprzeczne i podłużny, które poprowadzą wodę do istniejącego odwodnienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium zostało ustalone w wysokości : 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy zł 0/100) 2. Wadium może być wnoszone : a) w pieniądzu, b) gwarancjach bankowych c) gwarancjach ubezpieczeniowych, d) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wykonawca wniesie wadium w terminie do dnia 15.07.2020 roku do godziny 10:00. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy PKO BP o/Gryfów Śl. 89 1020 2124 0000 8202 0011 1443 w terminie umożliwiającym uznanie kwoty na koncie zamawiającego do dnia 15.07.2020 roku do godziny 10:00. 4. W przypadku pozostałych form wnoszenia wadium należy załączyć do oferty odpowiedni oryginał dokumentu. 5. Wadium wnoszone w formie gwarancji musi zawierać w szczególności: a) Nazwę i adres Gwaranta b) Nazwę i adres Zleceniodawcy c) Nazwę i adres Beneficjenta d) Nazwę i numer postępowania przetargowego e) Zobowiązanie Gwaranta do nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Beneficjenta w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z przesłanek zatrzymania wadium, opisanej w ustawie Pzp. 6. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art.46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach