Przetargi.pl
Budowa chodnika w Bereście przy drodze wojewódzkiej nr 981, odc. 140 km 0+205,0 – 0+405,0

Gmina Krynica - Zdrój, Urząd Miejski w Krynicy - Zdroju ogłasza przetarg

 • Adres: 33-380 Krynica-Zdrój, Józefa Ignacego Kraszewskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 472 55 60, 18 472 55 60 , fax. 18 472 55 01
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krynica - Zdrój, Urząd Miejski w Krynicy - Zdroju
  Józefa Ignacego Kraszewskiego 7
  33-380 Krynica-Zdrój, woj. małopolskie
  tel. 18 472 55 60, 18 472 55 60, fax. 18 472 55 01
  REGON: 49189305500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krynica-zdroj.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa chodnika w Bereście przy drodze wojewódzkiej nr 981, odc. 140 km 0+205,0 – 0+405,0
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie budowy chodnika w Bereście przy drodze wojewódzkiej nr 981, odc. 140 km 0+205,0 – 0+405,0. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje budowę odcinka chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 981 zlokalizowanej na dz. ew. nr 14 /obręb Berest/ w odc. 140 km 0+205,0 – 0+405,0 w m. Berest w następującym zakresie: 1) roboty ziemne w ilości 648 m3; 2) formowanie i zagęszczanie nasypów w ilości 55,0 m3; 3) wykonanie podbudowy chodnika o pow. 400,0 m2; 4) wykonanie 8 studzienek ściekowych z przykanalikami o dł. całkowitej 178,0 m; 5) ułożenie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem - dł. 200 m; 6) ułożenie obrzeży betonowych na ławie betonowej - dł. 200 m; 7) profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - pow. 400 m2; 8) podbudowa z kruszyw łamanych o gr. 20 cm - pow. 400 m2; 9) ułożenie korytek ściekowych w rowie odwadniającym na dł. 180,0 m; 10) wykonanie ubezpieczenia rowu płytami ażurowymi o pow. 324 m2; 11) ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - pow. 374,0 m2; 12) ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - pow. 26,0 m2; 13) profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na poszerzeniach jezdni wraz z wykonaniem podbudowy z kruszyw łamanych z domieszką cementu o pow. 100,0 m2; 14) wykonanie nawierzchni z AC16W o gr. 6 cm (warstwa wiążąca) - pow. 200,0 m2; 15) wykonanie nawierzchni z AC11S o gr. 5 cm (warstwa ścieralna) - pow. 200,0 m2; 16) plantowanie skarp wraz z humusowaniem - 492,0 m2; 17) montaż balustrady ochronnej na dł. 56,0 m. Prace należy zrealizować zgodnie z dokumentacją projektową oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwaną dalej „STWiORB”), które stanowią odpowiednio Załącznik Nr 8 i 9 do SIWZ. Wykonawca musi zaoferować co najmniej 5 letni okres rękojmi za wady fizyczne na całość przedmiotu zamówienia. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw, jeżeli wynika to z treści udzielonego pełnomocnictwa (w przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa powyżej. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 i nast. ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie /tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 540 ze zm./).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach