Przetargi.pl
Budowa budynku – „Przetwórnia ryb, 49-100 Niemodlin ul. Zamkowa 3”.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin ogłasza przetarg

 • Adres: 49-100 Niemodlin, Zamkowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 606 321, , fax. 077 4606246, 4606372
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin
  Zamkowa 3
  49-100 Niemodlin, woj. opolskie
  tel. 774 606 321, , fax. 077 4606246, 4606372
  REGON: 53056149000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/gr_niemodlin/zamowienia_publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna Skarbu Państwa nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku – „Przetwórnia ryb, 49-100 Niemodlin ul. Zamkowa 3”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku „Przetwórnia ryb 49-100 Niemodlin ul. Zamkowa 3” zlokalizowanego w Niemodlinie przy ul. Zamkowej 3, dz. nr 423/44, 422/3, 1281 wraz z przyłączami i zagospodarowanie terenu. Charakterystyka budynku: Powierzchnia zabudowy: 399,2 m2; Powierzchnia użytkowa: 329,3 m2; Kubatura: 2.261,0 m3. Budynek murowany w technologii tradycyjnej, z dachem o konstrukcji drewnianej, posadowiony na ławach betonowych. Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego wynosi 36 miesięcy. Linia kablowa zasilająca budynek z istniejącej na terenie działki szafy rozdzielczej. Przyłącze wodociągowe z istniejącego na terenie działki wodociągu. Przyłącze kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do istniejącej na działce kanalizacji. Ogrzewanie z własnej kotłowni gazowej, zasilanej rezerwami gazu z istniejącego na terenie zakładu źródła. Nawierzchnie do komunikacji kołowej i pieszej z kostki betonowej o grubości 8 lub 6 cm. 2. Szczegółowy opis wymienionych robót zawarty został w dokumentacji projektowej, tj. projektach budowlanych i wykonawczych; specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; przedmiarach robót. 3. Wszystkie użyte do wyceny materiały powinny posiadać certyfikaty oraz spełniać wymogi normowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45213250-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć: I. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w pkt 8.1.1. i 8.1.2. SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie musi zostać złożone w oryginale. UWAGA: 1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów i/lub zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów i/lub podwykonawców podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach i/lub podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 11.1.1. SIWZ. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w punkcie 11.1.1. SIWZ składa każdy z wykonawców. II. Pełnomocnictwo do podpisania oferty jeżeli upoważnienie do jej podpisania nie wynika z dokumentów rejestrowych, III. Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (zawarte w druku OFERTA), IV. W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum): a) w druku OFERTA należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania, c) wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy, d) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów, e) zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna. V. Dokument (np. zobowiązanie), o którym mowa w punkcie 8.5. SIWZ, złożony w oryginale, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. VI. Dowód wpłaty wadium. B. Dokumenty wymienione w punktach 11.2. SIWZ wykonawcy będą musieli złożyć na każde żądanie zamawiającego w terminie przez niego wskazanym i w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 wraz ze zmianą z dnia 17 października 2018 r. – Dz. U. z 2018, poz. 1993).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach