Przetargi.pl
Budowa budynku zaplecza gospodarczego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Granowie – etap 2

Zakład Gospodarki Komunalnej ogłasza przetarg

 • Adres: 62-066 Granowo, ul. Poznańska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 4472001 wew. 29 , fax. 614472074
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej
  ul. Poznańska 44
  62-066 Granowo, woj. wielkopolskie
  tel. 61 4472001 wew. 29, fax. 614472074
  REGON: 41118868100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.granowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku zaplecza gospodarczego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Granowie – etap 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Celem zadania inwestycyjnego jest wykonanie 2 etapu budowy budynku zaplecza gospodarczego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Granowie, w tym zamurowania, montaż stolarki, wykonanie posadzek, wykonanie tynków wewnętrznych, roboty wykończeniowe, roboty elewacyjne. Budynek to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek usytuowany na działce nr 337/2, 338, w odległości 6 m od granicy działki, wzdłuż drogi publicznej gminnej – ul. Nowa (nieprzekraczalna linia zabudowy). Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w SSTWiOR – zał. nr 7, przedmiarze robót - zał. nr 8, w projekcie budowlanym – zał. nr 9. Zgodnie z art. 29.3a ustawy PZP zamawiający wymaga zatrudnienia przy realizacji zadania pracowników na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony, na czas określony lub na czas zastępstwa (przy umowach na czas określony lub na czas zastępstwa czas trwania umowy musi obejmować w całości czas realizacji umowy), wymóg ten dotyczy wykonawcy i ewentualnych podwykonawców łącznie. Zamawiający wymaga zatrudnienia pracowników fizycznych/robotników w ilości co najmniej 3 osób. Potwierdzeniem spełnienia powyższego wymogu na etapie składania ofert będzie oświadczenie złożone przez wykonawcę (oświadczenie znajduje się na formularzu ofertowym - zał. nr 1 do SIWZ). Wykonawca w dniu przekazania placu budowy przedstawi zamawiającemu podpisany przez osobę upoważnioną wykaz osób, które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji zamówienia w oparciu o umowę o pracę. Wykaz zawierać musi informacje jednoznacznie wskazujące osobę pracownika, oraz zakres wykonywanych przez niego czynności. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia wyżej wymienionych osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich czynności. Występujące w opracowaniach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia nazwy, typy i pochodzenie produktów należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie „lub równoważne” i nie są one dla Wykonawców wiążące. Przez pojęcie „lub równoważne” Zamawiający rozumie zastosowanie i przyjęcie do oferty urządzeń, produktów, materiałów i technologii spełniających wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz istotnych parametrów technicznych i technologicznych założonych w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w dokumentacji technicznej. W przypadku zamiaru wbudowania urządzeń i materiałów równoważnych w stosunku do wymienionych w opracowaniach, Wykonawca również dla wszystkich zmienionych elementów ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń komplet dokumentów zezwalających na ich stosowanie w budownictwie (wyników badań, atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności i innych dokumentów uzupełniających), które będą podlegały weryfikacji na etapie realizacji umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości: 6 000,00 zł. (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). Wykonawca wnosi wadium: 1. w pieniądzu 2. w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, 3. w gwarancjach ubezpieczeniowych, 4. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804, z późn. zmianami). Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy zamawiającego – Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wlkp. nr 09 9063 0008 0030 0000 1108 0008. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości może być załączone do oferty lub złożone przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego – sekretariat. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) kosztorys ofertowy zawierający wskaźniki (wymienione w ppkt XXI 5.4.2. SIWZ) b) podpisane oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia z postępowania stanowiące zał. nr 4a i 4b do SIWZ c) pełnomocnictwa dla osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. d) dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach