Przetargi.pl
„Budowa budynku użyteczności publicznej – oświatowego: przedszkole i pomieszczenia szkoły podstawowej z biblioteką szkolną, wraz z pomieszczeniami biblioteki publicznej – ETAP 1 część 2”

Gmina Kobylin ogłasza przetarg

 • Adres: 63-740 Kobylin, ul. Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 655 482 401
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kobylin
  ul. Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
  63-740 Kobylin, woj. wielkopolskie
  tel. 655 482 401
  REGON: 41105054000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ww.kobylin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa budynku użyteczności publicznej – oświatowego: przedszkole i pomieszczenia szkoły podstawowej z biblioteką szkolną, wraz z pomieszczeniami biblioteki publicznej – ETAP 1 część 2”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zadania jest kontynuacja budowy budynku użyteczności publicznej – oświatowego przedszkole i pomieszczenia szkoły podstawowej z biblioteką szkolną wraz z pomieszczeniami biblioteki publicznej. W 1 etapie, część 1 powstał stan surowy zamknięty. w etapie 1 cześć 2 zakres robót obejmuje • W branży budowlanej: - roboty fundamentowe; - pokrycia dachu; - izolacji cieplnej poddasza; - ścianki działowe; - montaż stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej; - wykonanie warstw podposadzkowych, posadzek i podłóg; - wykonanie tynków wewnętrznych, okładzin oraz malowania; - wykonanie elewacji; • W branży instalacji sanitarnych: - wykonanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i technologicznej; - wykonanie instalacji wodnej i hydrantowej - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z technologią kotłowni; - wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej; - wykonanie instalacji gazowej; • W branży instalacji elektrycznych: - wykonanie sieci przyłącza energetycznego i oświetlenia zewnętrznego; - wykonanie instalacji wewnętrznych linii zasilających i oświetlenia; - wykonanie instalacji teletechnicznych (przyzywowa, sygnalizacji włamania i napadu, monitoringu wizyjnego i okablowania strukturalnego) ; • W branży drogowej: - wykonanie nawierzchni utwardzonych z brukowej kostki betonowej ( dróg, placów i chodników); - wykonanie zagospodarowania terenu (sadzenie drzew, krzewów, montaż ławek, koszy, stojaków na rowery, ogrodzenia placu zabaw);
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 17.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 30.000,00 zł /słownie: trzydzieści tysięcy złotych/ 17.2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 03.03.2020 r. do godz. 10:00. 17.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: • pieniądzu; • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym; • gwarancjach bankowych; • gwarancjach ubezpieczeniowych; • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 17.4. Wadium wnoszone w pieniądzu musi być wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – Bank Spółdzielczy Krotoszyn Oddział Kobylin konto depozytowe Nr 82 8410 1039 0000 0475 2000 0003 z dopiskiem „Budowa przedszkola w Smolicach etap 1 część 2”. Wadium wnoszone w pieniądzu jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego tj. 03.03.2020r. do godz. 10:00. W przeciwnym wypadku Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo (PEŁNOMOCNICTWO WINNO BYĆ DOŁĄCZONE DO OFERTY, O ILE NIE WYNIKA Z INNYCH DOKUMENTÓW ZAŁĄCZONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ). 2. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna), do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (PEŁNOMOCNICTWO WINNO BYĆ DOŁĄCZONE DO OFERTY, O ILE NIE WYNIKA Z INNYCH DOKUMENTÓW ZAŁĄCZONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ). PEŁNOMOCNICTWA, O KTÓRYCH MOWA WYŻEJ NALEŻY ZŁOŻYĆ W FORMIE ORYGINAŁU LUB NOTARIALNIE POŚWIADCZONEJ KOPII. 3. Kosztorys ofertowy szczegółowy. 4. Formularz ofertowy. 5. dowód wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach