Przetargi.pl
Budowa budynku usługowego – Centrum Kultury w Gręboszowie

GMINA GRĘBOSZÓW ogłasza przetarg

 • Adres: 33-260 Gręboszów, Gręboszów
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (14) 6416002 , fax. (14) 6416053
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA GRĘBOSZÓW
  Gręboszów
  33-260 Gręboszów, woj. małopolskie
  tel. (14) 6416002, fax. (14) 6416053
  REGON: 851660832
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku usługowego – Centrum Kultury w Gręboszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest wykonanie dla Zamawiającego zadania pn.: „Budowa budynku usługowego - Centrum Kultury w Gręboszowie”.2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) budowę budynku Centrum Kultury w Gręboszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe, oświetlenia terenu, hydrantu), przyłączy: wodociągowego, kanalizacyjnego, gazowego, energetycznego, na terenie obejmującym zachodnią część działki nr 582/1 w miejscowości Gręboszów, oraz z wyposażeniem pomieszczeń budynku zgodnie z ich przeznaczeniem,2) budowę i przebudowę układu komunikacyjnego (na działce nr 582/1 oraz na części działki nr 361 w Gręboszowie, obejmującym – dojścia i dojazdy do budynków (w tym drogę pożarową, miejsca postojowe) oraz urządzenie terenu zieleni, 3) usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej w związku planowanymi inwestycjami na działkach nr 582/1 i 582/2 w Gręboszowie poprzez przebudowę sieci energetycznej średniego i niskiego napięcia wraz z budową stacji transformatorowej na terenie obejmującym działki nr 577/1, 577/3, 582/1, 582/2, 519, 581, 579/1, 358/4, 509, 583/1,579/4, 583/1, 578, 361 położone w miejscowości Gręboszów, 4) wykonanie wszelkich niezbędnych czynności administracyjnych polegających na takim działaniu Wykonawcy aby uzyskał w imieniu i na rzecz Zamawiającego dokument pozwalający na użytkowanie obiektów budowlanych objętych zamówieniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego. 3. Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru robót są określone w dokumentach zamówienia, a w szczególności: w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawartych w załączniku nr 10 do niniejszej SWZ, oraz w projektowanych postanowieniach umowy w załączniku nr 8 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach