Przetargi.pl
Budowa budynku Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Etap II – dokończenie budynku

Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym "Bratek" ogłasza przetarg

 • Adres: 74-320 Barlinek, ul. Henryka Sienkiewicza
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 95 746 24 47, , fax. 95 746 24 47
 • Data zamieszczenia: 2020-06-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym "Bratek"
  ul. Henryka Sienkiewicza 15
  74-320 Barlinek, woj. zachodniopomorskie
  tel. 95 746 24 47, , fax. 95 746 24 47
  REGON: 81264064000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bratek-barlinek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Etap II – dokończenie budynku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dokończenie budowy budynku nowej szkoły. 1. W ramach etapu I budowy wykonano budynek o zwartej bryle przykryty dachem płaskim o nachyleniu technologicznym 3% wraz z zagospodarowaniem terenu. Budynek ma następujące parametry: Obiekt dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Pokrycie dachu – papa. Wymiary budynku: 30,80 x 16,85 m. Wykonanie w technologii tradycyjnej. Budynek murowany. Strop żelbetowy z płyt kanałowych SPK, strunobeton. Powierzchnia zabudowy budynku: 397,30m2. Powierzchnia całkowita: 667,11 m2. Kubatura: 2.136,00 m3. Liczba kondygnacji: 2 nadziemne, 0 podziemnych. Wysokość budynku: 7,63 m – budynek niski. W budynku przewidziano instalację wodno-kanalizacyjną, instalację centralnego ogrzewania, instalację elektryczną, wentylację grawitacyjną nawiewno-wywiewną mechaniczną, klimatyzacji, instalację odgromową oraz instalację teletechniczną. 2. W ramach I etapu wykonano: 1) w zakresie robót zewnętrznych – pełen zakres robót przyłączeniowych, 2) w zakresie robót konstrukcyjnych – pełny zakres (razem z szybem windy), 3) pokrycie dachowe z rurami spustowymi, 4) stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna, 5) elewacja – tylko ocieplenie budynku (styropian z wtopioną siatką i zagruntowaniem), 6) roboty wykończeniowe w zakresie robót budowlanych – ścianki działowe, podłoża i posadzki na parterze, 7) w zakresie robót instalacyjno-sanitarnych – instalacje podposadzkowe kanalizacyjne, 8) w zakresie robót instalacyjno-sanitarnych – roboty zewnętrzne – pełny zakres, 9) w zakresie robót instalacyjnych elektrycznych – roboty zewnętrzne – pełny zakres. 3. Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia określają: 1) Projekt budowlany – załącznik nr 10 do SIWZ. 2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 11 do SIWZ. 4. W ramach niniejszego postępowania należy wykonać etap II zadania. W związku z tym w stosunku do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wskazanego w ust. 9 Zamawiający dokonuje następujących uszczegółowień: 1) Należy wykonać przygotowanie terenu, a w tym w szczególności: a) roboty zabezpieczające b) zabezpieczenie szklarni edukacyjnej, c) zabezpieczenie poletek edukacyjnych, d) ogrodzenie placu budowy (od strony parkingu ogrodzenie pełne wysokości minimum 2m), e) doprowadzenie energii na plac budowy (ok. 200m) i opomiarowanie, f) przygotowanie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na terenie Zamawiającego, g) przygotowanie dojazdu na teren budowy od strony Szpitala Barlinek Sp. z o.o. UWAGA! Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie zgody Szpitala Barlinek Sp. z o.o. na dojazd do terenu budowy przez teren szpitalny. h) wykonanie niezbędnych dojazdów, bram wjazdowych, dojść itp., i) wykonanie zaplecza budowy z węzłem sanitarnym opomiarowanym, j) podłączenie niezbędnych do funkcjonowania budowy mediów. Wykonawca zapewni bezkolizyjny, ciągły dojazd do istniejącego budynku dydaktycznego oraz parkingu. 2) W zakresie wykończenia budynku należy wykonać m.in. następujące roboty budowlane na parterze: a) warstwy posadzkowe i izolacyjne, b) ściany działowe dodatkowe 2 szt., c) tynki, gładzie, malowanie, d) stolarka drzwiowa. 3) W zakresie wykończenia budynku należy wykonać m.in. następujące roboty budowlane na poddaszu: a) warstwy posadzkowe i izolacyjne, b) tynki, gładzie, malowanie, c) stolarka drzwiowa. 4) Inne roboty budowlane: a) schody, b) elewacja, c) winda, d) zagospodarowanie terenu. 5) W zakresie instalacji sanitarnych należy wykonać m.in.: a) instalacja wody zimnej i ciepłej, b) roboty remontowe przygotowawcze, c) instalacja ppoż., d) zestaw hydrofobowy ppoż. pompa, e) instalacja kanalizacyjna wewnętrzna, f) centralne ogrzewanie, g) kocioł/zbiornik c.w.u. na pelet/gaz, h) instalacja wentylacyjna, i) drenaż opaskowy. 6) W zakresie instalacji elektrycznych należy wykonać m.in.: a) montaż tablic, b) WG ppoż., c) instalacja oświetleniowa z montażem opraw, d) instalacja gniazd, e) instalacja alarmowa i ppoż. z projektem wykonawczym zaopiniowanym przez rzeczoznawcę ppoż. 7) Zamawiający w celach informacyjnych załącza przedmiar robót (załącznik nr 12 do SIWZ). Zamawiający zastrzega, że powyższy przedmiar (złącznik nr 12 do SIWZ) w żaden sposób nie może być traktowany przez Wykonawców jako opis przedmiotu zamówienia. 8) Należy przygotować dokumentację powykonawczą wynikającą z przepisów Prawa budowlanego. 9) Wykonawca ma obowiązek wykonać i zafakturować do dnia 30 listopada 2020 r. roboty za kwotę minimum 1.650.000 zł. 10) Dopuszcza się możliwość rozliczania fakturami przejściowymi do wartości 80% ceny umownej (bez uwzględnienia wartości ewentualnych zamówień, o których mowa w art. 67 ustawy pzp i zmian wprowadzanych do umowy na podstawie zapisów umowy lub na podstawie art. 144 ustawy pzp). Zamawiający informuje, że pierwszą fakturę przejściową Wykonawca będzie mógł wystawić po wykonaniu i odebraniu robót o wartości co najmniej 500.000 zł. 11) Na przedmiot zamówienia Zamawiający wymaga gwarancji na okres 60 miesięcy. 12) Zamawiający wymaga przejęcia przez Wykonawcę gwarancji na roboty wykonane w I etapie w szczególności na stolarkę, konstrukcję ścian i stropów, dach na okres od terminu ostatecznego odbioru robót wykonanych w II etapie do terminu zakończenia gwarancji na etap I (połowa roku 2024). 13) Wszelkie uszkodzenia robót wykonanych w I etapie Wykonawca usunie na koszt własny. 5. Zakres robót ujętych w zamówieniu obejmuje m.in.: 1) wykonanie pomiarów geodezyjnych; 2) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej; 3) zabezpieczenie robót oraz wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w uzgodnieniu z zarządcą drogi oraz oznakowanie i utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia robót w trakcie trwania oznakowania ruchu; 4) uzyskanie niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych pozwoleń, uzgodnień itp.; 5) wykonanie robót budowlanych i towarzyszących w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej; 6) wykonanie badań i sprawdzeń, w tym laboratoryjnych, wynikających ze szczegółowych specyfikacji technicznych; 7) pozyskanie i transport materiałów na miejsce budowy; 8) pozyskanie i transport sprzętu i niezbędnych urządzeń na miejsce budowy; 9) zagospodarowanie we własnym zakresie lub utylizacja powstałych w wyniku prowadzonych robót odpadów i ziemi. 6. Ustalone na postawie oferty wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w Postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert na zasadach określonych w SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ ze wskazaniem: a) ceny ofertowej brutto obliczonej w sposób określony w rozdziale XVII; b) terminu realizacji przedmiotu umowy (nie później niż 20 lipca 2021 r.); c) oferowanej długości płatności faktur (nie mniej niż 7 i nie więcej niż 30 dni). 2) Oświadczenia wymienione w rozdziale XIII. pkt 1. 1)-4) SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ). 3) Wykaz podwykonawców - załącznik nr 6 do SIWZ (jeśli ma zastosowanie). 4) Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów – załącznik nr 8 do SIWZ (jeśli ma zastosowanie). 5) Pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie – przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy. 6) Potwierdzenie wniesienia wadium – zgodnie z rozdziałem IX punkt 5 SIWZ. 7) Dopuszcza się złożenie przez Wykonawcę wygenerowanego przez niego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) o treści odpowiadającej oświadczeniom stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. W takim przypadku JEDZ należy zaszyfrować jednym z ogólnie dostępnych, bezpłatnych programów szyfrujących, przesłać na adres poczty elektronicznej wskazanej w rozdziale I SIWZ, a w ofercie (załącznik nr 1 do SIWZ) wskazać nazwę programu szyfrującego i hasło do rozszyfrowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach