Przetargi.pl
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zielenią urządzoną oraz instalacjami wewnętrznymi

OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza przetarg

 • Adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Henryka Sienkiewicza 65/10A
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. Henryka Sienkiewicza 65/10A
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie
  REGON: 290876888
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zielenią urządzoną oraz instalacjami wewnętrznymi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym dojścia, dojazdy, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, plac manewrowy dla pojazdu straży pożarnej, zielenią urządzoną oraz instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi, w systemie „ZAPROJEKTUJ i WYBUDUJ”Podstawą do opracowania dokumentacji projektowej jest Program Funkcjonalno – Użytkowych ( dalej PFU ) opracowany przez Pracownię Projektową M&J mgr inż. arch. Jarosław Kawiński. Ul. Iłżecka 22, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.Teren inwestycji znajduje się na działkach nr ew. 33/1, 34/1, 35/1, 33/4, 34/4, 35/4 (obr. 19 ark. 2) położonych przy ulicy Hubalczyków w Ostrowcu Świętokrzyskim.Budynek będzie się składał z 30 lokali mieszkalnych, w tym:  lokal mieszkalny dwupokojowy ( 24 lokale ), o pow. od 34,0m2 do 51,0 m² przy wielkości pokoi od 9,0 m² do 20,0 m², przy czym w większości mieszkań, kuchnia i jadalnia stanowić będzie część jednego z pokoi (aneks kuchenny); pozostałe pomieszczenia: przedpokój, łazienka razem z w.c.; lokal mieszkalny trzypokojowy ( 6 lokali ), o pow. od 57, 0m² do 58,0 m² przy wielkości pokoi od 9,0 m² do 23,0 m², przy czym kuchnia stanowić będzie część jednego z pokoi (aneks kuchenny); pozostałe pomieszczenia: przedpokój, łazienka razem z w.c. Jedno mieszkanie w poziomie parteru należy dostosować do wymogów osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim. Mieszkania wyposażyć w balkony (wyjątek stanowić będzie 1 mieszkanie na każdej kondygnacji mieszkalnej z portfenetrem). Wózkownia w poziomie parteru o powierzchni nie mniejszej niż 5,0 m² Wymiennikownia MEC w poziomie piwnic o powierzchni nie mniejszej niż 18,0 m² Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.Budynek mieszkalny wielorodzinny, 1 klatkowy, siedmiokondygnacyjny (w tym 6 kondygnacji nadziemnych i 1 kondygnacja podziemna). Budynek podpiwniczony, w poziomie piwnic zlokalizowana będzie wymiennikownia MEC, komórki lokatorskie oraz pomieszczenie porządkowe. Dach w postaci stropodachu o nachyleniu min. 3%. Budynek należy wyposażyć w windę (elektryczną.Przybliżone wymiary rzutu budynku wynoszą: 29,74m x 15,97m Powierzchnia zabudowy [m²] 366,00 Kubatura [m³] 7686,80 Wysokość budynku [m] 20,50Powierzchnia całkowita [m²] 2950,70 Architektura budynku - współczesna, harmonizująca z architekturą sąsiedztwa. Kolorystykę budowli należy ustalić, jako stonowaną z akcentami kolorystycznymi w miejscach ważnych kompozycyjnie. Wejście do budynku z wiatrołapem. Geometria dachu – dach płaski typu stropodach. Posadowienie budynku bezpośrednie na ławach i stopach fundamentowych na gruncie rodzimym. Stropy żelbetowe monolityczne lub prefabrykowane.Ściany fundamentowe żelbetowe, monolityczne, wylewane na mokro na placu budowy.Ściany nośne kondygnacji nadziemnych grubości 24,0cm – 25,0 cm murowane z bloczków z betonu komórkowego, bloczków silikatowych lub pustaków ceramicznych. Ścianki działowe murowane z bloczków gipsowych grubości 12,0 cm, technologia wykonania ścian zgodnie z wytycznymi producenta. Stropy nad piwnicą i kondygnacjami mieszkalnymi grubości ~18,0 cm w postaci płyt żelbetowych, monolitycznych wylewanych na mokro na placu budowy.Dach - nad ostatnią kondygnacją mieszkalną stropodach grubości ~18,0 cm w postaci płyty żelbetowej monolitycznej wylewanej na mokro na placu budowy, nad pomieszczeniem wiatrołapu i wózkowni stropodachu grubości ~18,0 cm w postaci płyty żelbetowej monolitycznej wylewanej na mokro na placu budowy.Balkony - płyty balkonów o wysięgu max. 150,0 cm mierząc od lica zewnętrznego ściany wykończonej. Płyty mocowane do stropów za pośrednictwem balkonowych łączników termicznych. Płyty balkonów żelbetowe monolityczne o grubości zmiennej od 16,0 cm do 14,0 cm Klatka schodowa - schody przewidziano jako płytowe, żelbetowe, monolityczne, o grubości biegów i spocznika min. 15,0 cm, wylewane na mokro na placu budowy.Szyb windowy - jako żelbetowy monolityczny o grubości ścian 24,0 cm; szyb oddylatowany od konstrukcji budynku z odpowiednim zagłębieniem podszybia. Wysokość nadszybia należy określić w zależności od wytycznych przewidywanego dostawcy dźwigu windowego. W płycie nadszybia należy zaprojektować odpowiednie uchwyty i elementy montażowe dla dźwigu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach