Przetargi.pl
Budowa budynku kancelarii podwójnej dla Leśnictwa Stolarzowice i Górniki – Etap II roboty wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brynek ogłasza przetarg

 • Adres: 42-690 Brynek, ul. Grabowa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 857 491 , fax. 322 857 491
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brynek
  ul. Grabowa 3
  42-690 Brynek, woj. śląskie
  tel. 322 857 491, fax. 322 857 491
  REGON: 27253624400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_brynek
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna Skarbu Państwa nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku kancelarii podwójnej dla Leśnictwa Stolarzowice i Górniki – Etap II roboty wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót wykończeniowych wraz z zagospodarowaniem terenu kancelarii podwójnej dla Leśnictw Stolarzowice i Górniki w Bytomiu ul.Bytomska działka nr 808 Obręb Stolarzowice. Budynek jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym. Forma budynku to prosta bryła na planie prostokąta przekryta dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 45o . Konstrukcja budynku szkieletowa w systemie prefabrykowanym. W środku znajdują się dwa pokoje przeznaczone na biura, pomieszczenie socjalne, gospodarcze oraz toaleta. Ściany zewnętrzne tynkowane z cokołem z płytek klinkierowych lub cegły. Jedna ze ścian oraz elementy skośne wykończone deską elewacyjną. Zakres wykonania - roboty wykończeniowe i instalacyjne oraz zagospodarowanie terenu obejmujące: I. Budynek wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku wraz z zabudową podgrzewaczy wody, armatury i ceramiki sanitarnej, dokończenie wewnętrznej instalacji elektrycznej montaż wyposażenia rozdzielni, gniazdek, łączników, oświetlenia, pomiary powykonawcze, wykonanie instalacji internetowej, prace wykończeniowe wewnętrzne, montaż drzwi wewnętrznych, wykończenie cokołu budynku i fundamentów pod słupami płytkami klinkierowymi w kolorze antracyt, wykonanie opaski wokół budynku, instalacja grzewcza. 2) Przyłącza 1) Wykonanie przyłącza wody, 2) wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej, 3) wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego, III. Zagospodarowanie terenu a) Wykonanie zjazdu, b) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, c) wykonanie schodów zewnętrznych z podjazdem, d) wykonanie ogrodzenia terenu, e) dostawa i montaż masztu flagowego, f) profilowanie terenu zieleni.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz.1804 z późniejszymi zmianami). Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr rachunku: w banku Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O/ Tarnowskie Góry, nr rachunku: 16 2030 0045 1110 0000 0063 4100 z dopiskiem: z dopiskiem: „Budowa budynku kancelarii podwójnej – Etap II roboty wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu” Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli najpóźniej do terminu składania ofert zaliczone zostanie na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz musi zostać złożone najpóźniej do terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat pokój nr 7. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP . Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach