Przetargi.pl
Budowa budynku administracyjno – socjalnego wraz z magazynem soli na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku dla Rejonu Drogowego Radom, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych na terenie obwodu i ogrodzenie działki, na której będzie zlokalizowany obwód – w systemie projektuj i buduj - nr postępowania 150/17

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00048 Warszawa, ul. Mazowiecka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 244 90 00, , fax. 22 244 90 13
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
  ul. Mazowiecka 14
  00048 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 244 90 00, , fax. 22 244 90 13
  REGON: 1330574900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzdw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku administracyjno – socjalnego wraz z magazynem soli na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku dla Rejonu Drogowego Radom, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych na terenie obwodu i ogrodzenie działki, na której będzie zlokalizowany obwód – w systemie projektuj i buduj - nr postępowania 150/17
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dotyczących zadania pn.: Budowę budynku admin. – socjalnego wraz z magazynem soli na terenie OD w Lipsku dla RD Radom, a także wykonanie placu i dróg wewn. na terenie obwodu i ogrodzenie działki na której będzie zlokalizowany obwód – w systemie projektuj i buduj, a także wszelkich innych czynności zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno – Użytkowego stanowiącego część III niniejszej SIWZ. 2) Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Części III SIWZ zawierającej: program funkcjonalno-użytkowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 42 705,00 zł słownie: czterdzieści dwa tysiące siedemset pięć złotych i zero groszy. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach:  pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056 ( w tytule przelewu należy podać nazwę Wykonawcy i numer postępowania).  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  gwarancjach bankowych,  gwarancjach ubezpieczeniowych,  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej. 4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 5. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 6. Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ i ustawie Pzp zostanie wykluczony z postępowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach