Przetargi.pl
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów ogłasza przetarg

 • Adres: 02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 61
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 443 71 01 , fax. 22 443 71 02
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów
  al. Komisji Edukacji Narodowej 61 61
  02-777 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 443 71 01, fax. 22 443 71 02
  REGON: 01525964000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ursynow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II. ETAP II obejmuje budowę budynków oznaczonych w projekcie budowlanym literami C, D , wraz z infrastrukturą, częściowym zagospodarowaniem terenu i instalacjami technicznymi oraz zakończonego stropem stanu zerowego budynku oznaczonego w projekcie budowlanym literą D, zgodnie dokumentacją projektową i STWiOR. Dane techniczne: Budynek C Powierzchnia zabudowy 437,83 m? Powierzchnia całkowita 2358,38 m? Powierzchnia użytkowa mieszkań 1061,68 m? Powierzchnia pomocnicza 717,61 m? Kubatura brutto 6986,33 m? Wymiary budynku Maks. długość 33,55m Maks. szerokość 13,05m Wysokość budynku ponad poziom gruntu 14,15m Budynek D Pow. zabudowy 437,83 m? Pow. całkowita 2358,38 m? Pow. użytkowa mieszkań 1059,69 m? Pow. pomocnicza 710,58 m? Kubatura 5849,40 m? Wymiary budynku Maks. długość 33,55 m Maks. szerokość 13,05 m Wysokość budynku ponad poziom gruntu 14,15 m Budynek G stan zerowy Pow. zabudowy 437,83 m? Zakres robót budowlanych w etapie II obejmuje 1. roboty architektoniczno-budowlane: - wykonanie wykopów - wykonanie fundamentów wraz z wykonaniem izolacji poziomych i pionowych, - wykonanie słupów, belek i ścian żelbetowych podziemia, - wykonanie stropów żelbetowych nad garażami - wykonanie prefabrykowanych nadproży, - wykonanie izolacji elementów żelbetowych podziemia, - wykonanie słupów, belek, tarcz i ścian żelbetowych nadziemia, - wykonanie ścian szybów windowych i schodów prefabrykowanych - wykonanie stropów żelbetowych nadziemia, konstrukcji murowych i kanałów wentylacji grawitacyjnej, - wykonanie izolowanego poszycia dachu z pokryciem membraną dachową wraz z obróbkami, - montaż stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zestawieniem stolarki, - wykonanie tynków, gładzi i okładzin wewnętrznych, malowanie ścian i sufitów, - wykonanie podłoży i posadzek wraz z izolacją, zbrojeniem i odwodnieniem liniowym garaży, - wykonanie elewacji z płytek elewacyjnych i tynków mineralnych na izolacji ze styropianu, - wykonanie schodów wejściowych i ramp dla niepełnosprawnych oraz montaż elementów ślusarskich, - wykonanie dachu zielonego nad garażem i łącznikiem garaży oraz oznakowania pionowego i poziomego w garażach, - dostawa i montaż dźwigów osobowych oraz wyposażenia mieszkań. 2. roboty branży sanitarnej: Instalacja wod-kan Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłączenia wewnętrznej sieci wod-kan osiedla do garażu budynku D i garażu budynków C-G, wykonanie wewnętrznych instalacji wod-kan w garażu budynku D i garażu budynków C i G oraz instalacji wod-kan na kondygnacjach nadziemnych w budynkach C i D. Roboty w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych obejmują: - wykonanie wykopów pod kanały sanitarne i deszczowe z rur PCV oraz rurociągi wodociągowe, - wykonanie podłoży pod kanały i rurociągi, zasypanie wykopów i ich zagęszczenie, - wykonanie kanałów sanitarnych i deszczowych z rur PCV, - wykonanie izolacji cieplnej kanałów, - wykonanie studni rewizyjne z wyrobieniem kinet z kręgów betonowych o śr. 1200 mm, - wykonanie prób wodnych szczelności kanałów, - wykonanie rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), - wykonanie studzienek wodomierzowych z kręgów betonowych o sr. 1200 mm, - wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy śrubowych, dostawa i montaż wodomierzy, - wykonanie prób wodnych szczelności sieci wodociągowych, płukania i dezynfekcji, - wykonanie rurociągów z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, - wykonanie podejść dopływowe w rurociągach stalowych, - dostawa i montaż kompletnych szafek hydrantowych naściennych z zaworami hydrantowymi i wyposażeniem, - dostawa i montaż zaworów czerpalnych, przelotowych i zwrotnych instalacji wodociągowych, - dostawa i montaż domowych wodomierzy skrzydełkowych, - wykonanie instalacji termoelektrycznej z elastycznych elementów grzewczych , - wykonanie izolacji rurociągów jednowarstwowymi otulinami z PE, - wykonanie żeliwnych rurociągów kanalizacyjnych, - wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek żeliwnych, - dostawa i montaż żeliwnych czyszczaków kanalizacyjnych i żeliwnych wpustów piwnicznych, - dostawa i montaż urządzeń do przetłaczania wody brudnej, - wykonanie instalacji odwodnienia liniowego garaży, - dostawa i montaż separatorów substancji ropopochodnych z komorą pomp, - wykonanie rurociągów kanalizacyjnych z PVC o połączeniach wciskowych, - wykonanie rurociągów wywiewnych z PVC o połączeniach wciskowych, - wykonanie pionów deszczowych rurociągów z rur HD-PE o połączeniach zgrzewanych, - wykonanie podejść odpływowych, dostawa i montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCV oraz wpustów dachowych, - wykonanie izolacji rurociągów otulinami z wełny mineralnej z warstwa folii aluminiowej, Instalacja centralnego ogrzewania Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłączenia wewnętrznej sieci c.o. osiedla z węzła budynku E do garażu budynku D i garażu budynków C-G, wykonanie wewnętrznych instalacji c.o. w garażu budynku D i garażu budynków C i G oraz instalacji c.o. na kondygnacjach nadziemnych w budynkach C i D. Roboty w zakresie instalacji centralnego ogrzewania obejmują: - wykonanie wykopów pod rurociągi z rur preizolowanych zasilenia c.o., - wykonanie rurociągów c. o. z rur preizolowanych, - wykonanie studni rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm dostawa i montaż zaworów staliwnych, - wykonanie przejść przez ściany, dostawa i montaż muf i pierścieni uszczelniających, - dostawa i montaż elementów systemu alarmowego, - wykonanie rurociągów c. o. z rur stalowych o różnych średnicach o połączeniach spawanych, - wykonanie rurociągów c. o. z tworzyw sztucznych o różnych średnicach, dostawa i montaż grzejników stalowych dwupłytowych z zasilaniem dolnym z wbudowanymi zaworami termostatycznymi, - dostawa i montaż grzejników stalowych łazienkowych, - dostawa i montaż grzejników elektrycznych, - dostawa i montaż filtrów siatkowych, zaworów odcinające z nastawą wstępną, z odwodnieniem, z pomiarem spadku ciśnienia, regulatorów spadku ciśnienia o połączeniach gwintowanych o różnych średnicach nominalnych, ciepłomierzy mikroprocesorowych w wykonaniu kompaktowym, zaworów kulowych i zaworów odpowietrzających i innej armatury wg dokumentacji projektowej, - dostawa i montaż armatury podłączeniowej do grzejników z wkładką zaworową, z możliwością odcięcia grzejnika, grzejnikowych zaworów powrotnych, z nastawą wstępną i możliwością odcięcia grzejnika, grzejnikowych zaworów termostatycznych z precyzyjną nastawą wstępną oraz głowic termostatycznych, wykonanie prób szczelności i płukania instalacji c. o., - czyszczenie, odtłuszczenie i malowanie rurociągów stalowych, - wykonanie izolacji termicznej rurociągów otulinami jednowarstwowymi, - wykonanie izolacji otulinami z wełny mineralnej z warstwą folii aluminiowej, - wykonanie prób (na gorąco) z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania. Instalacja wentylacji mechanicznej Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wyciągowej wentylacji mechanicznej garaży podziemnych, która obejmuje: - dostawę i montaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej, prostokątnych typ A/I, - dostawa i montaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej, kołowych typ S(Spiro) - dostawa i montaż kratek wentylacyjnych, przepustnic, klap pożarowych i przeciwpożarowych zaworów odcinających, - dostawa i montaż podstaw dachowych i wentylatorów dachowych, - izolacja kanałów wentylacyjnych płytami z wełny mineralnej laminowanymi folią aluminiową, - izolacja kanałów wentylacyjnych na dachu płytami z wełny mineralnej w płaszczu z blachy aluminiowej, - pomiary i regulacja systemu wentylacji. 3. roboty branży elektrycznej i teletechnicznej: Instalacja elektryczne Przedmiotem zamówienia jest przyłączenie budynków do sieci elektroenergetycznej, wykonanie rozdzielni elektrycznych w budynkach C i D, wykonanie instalacji elektrycznych, dostawa i montaż rozdzielnic, aparatów elektrycznych i innych urządzeń i obejmuje: - dostawę i montaż w piwnicy budynków C i D tablic głównych wraz z kompletnym wyposażeniem i ich przyłączenie do złącz kablowych budynków, - dostawę i montaż w piwnicy budynków C i D tablic administracyjnych wraz z kompletnym wyposażeniem i ich podłączenie do tablic głównych, - dostawę i montaż w piwnicy budynków C i D układów pomiarowych wraz z ich zabezpieczeniem, - dostawę i montaż w lokalach tablic lokatorskich wraz z wymaganym zabezpieczeniem, - wykonanie tras kablowych w rurach, bruzdach i rynnach kablowych wraz z przygotowaniem podłoża, - ułożenie kabli z zarobieniem ich końcówek, montażem końcówek kablowych i zgodnym z dokumentacją projektową połączeniem i podłączeniem przewodów, - dostawa i montaż kabli i mat grzejnych na rurach, wpustach dachowych i wjazdach do garaży wraz z zestawami przyłączeniowo-zakończeniowymi, - wykonanie certyfikowanych zabezpieczeń ppoż. przejść kablowych przez przegrody pożarowe masą ognioodporną, - wykonanie instalacji oświetlenie awaryjnego na klatkach schodowych , w piwnicach oraz w garażach podziemnych, - wykonanie instalacji ppoż. wyłączników prądu, - wykonanie instalacji ogrzewania rur, wpustów dachowych i wjazdów do garaży podziemnych, - dostawę i montaż puszek, odgałęźników, łączników i przycisków, gniazd instalacyjnych wtyczkowych, przycisków ppoż. wyłączników prądu, przekaźników zmierzchowych, sufitowych czujek ruchu, czujników temperatury i wilgotności wraz ze sterownikami, termostatów i dzwonków elektrycznych zgodnie z dokumentacją projektową, - dostawa i montaż opraw oświetleniowych wraz ze źródłami światła zgodnie z dokumentacją projektową, - wykonanie sieci połączeń wyrównawczych, - wykonanie instalacji odgromowych, - wykonanie sprawdzeń, badań i pomiarów instalacji, Instalacja teletechniczne Przedmiotem zamówienia jest przyłączenie budynków do wewnętrznej kanalizacji teletechnicznej, dostawa i montaż kompletnych przełącznic głównych, wykonanie instalacji telefonicznej, telewizyjnej, detekcji tlenku węgla i propan-butan w garażach podziemnych, unifonu i instalacji centralek wideofonowych z zamkami elektromagnetycznymi i obejmuje: - dostawę i montaż w piwnicy budynków C i D przełącznic głównych wraz z kompletnym wyposażeniem, - wykonanie tras kablowych w rynnach, rurach kablowych i bruzdach wraz z przygotowaniem podłoża, - ułożenie w rynnach i wciągnięcie do rur przewodów telewizyjnych, telefonicznych, przewodów UTP 5kat., przewodów kabelkowych, - dostawę i montaż puszek, odgałęźników, gniazd telefonicznych, telewizyjnych, - dostawę i montaż anten telewizyjnych oraz ich instalacji odgromowej, - dostawę i montaż centralek wideodomofonowychj z zasilaczami, kasetami abonenckimi i zamkami elektromagnetycznymi, - dostawę i montaż unifonów, detektorów tlenku węgla i detektorów propan-butanu oraz opraw sygnalizacyjnych, - wykonanie sprawdzeń, badań i pomiarów instalacji, - uruchomienie instalacji telefonicznych, RTV, detekcji gazów oraz instalacji domofonowych zagospodarowanie terenu: - wykonanie chodników i innych nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej wraz z podbudową, - wykonanie parkingów zewnętrznych o ośmiu polach postojowych w tym jednego dla osób niepełnosprawnych z podbudową, oznakowaniem pionowym i poziomym, - wykonanie utwardzonych eko kratami nawierzchni trawiastych wraz z przygotowaniem podłoża, - wykonanie nawierzchni trawiastych z siewu wraz z przygotowaniem podłoża. Wymagania związane z realizacja zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o pracę - w rozumieniu Kodeksu pracy - w pełnym wymiarze czasu pracy, osobę kierującą wykonaniem robót budowlanych (kierownika budowy) na cały okres realizacji Przedmiotu umowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w nieograniczonym zakresie. Wykonawca jest zobowiązany również ustanowić kierownika robót elektrycznych, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w nieograniczonym zakresie oraz kierownika robót sanitarnych, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych w nieograniczonym zakresie. W postępowaniu zastosowano klauzulę społeczną określoną w art. 29 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164). Sposób dokumentowania zatrudnienia osoby na podstawie umowy o pracę - w rozumieniu Kodeksu pracy, o której mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań wynikających z zastosowania klauzuli społecznej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Inwestor nie zapewnia ani nie wskazuje miejsca poboru wody, energii itp., wykonawca na swój koszt zapewnia dostawę mediów na plac budowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa również ww. treść, która będzie stanowić załącznik nr 4 do wzoru umowy oraz: 1) wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ; 2) Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 8a) do SIWZ stanowiąca jednocześnie załącznik nr 2 do wzoru umowy; 3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 8b) do SIWZ stanowiące równocześnie załącznik nr 3 do wzoru umowy; 4) Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 8c) SIWZ;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 300.000,00 złotych (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100 groszy). Szczegóły dotyczące wnoszenia wadium zostały opisane w pkt. 22 SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: OKRES GWARANCJI
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ursynow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach