Przetargi.pl
BOF.II.274.47.2011

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 18
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 6475320 , fax. 061 8517562
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  Al. Niepodległości 18 18
  61-713 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 6475320, fax. 061 8517562
  REGON: 63126850100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umww.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BOF.II.274.47.2011
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowią usługi oznaczone tytułem: Organizacja misji gospodarczej wielkopolskich przedsiębiorstw do Rosji (Sankt Petersburg) połączonej z udziałem w Międzynarodowej Specjalistycznej Wystawie Artykułów Spożywczych Peterfood 2011 w ramach projektu kluczowego Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce. W związku z realizacją przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego projektu kluczowego Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce w ramach Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania 1.5 Promocja regionalnej gospodarki Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Samorząd Województwa planuje podjęcie działań promujących wielkopolskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych. W tym celu organizuje misję gospodarczą do Rosji w dniach 14-18 listopada 2011 r. połączoną z udziałem w Międzynarodowej Specjalistycznej Wystawie Artykułów Spożywczych Peterfood 2011, która odbędzie się w dniach 15-17 listopada 2011 r., w Sankt Petersburgu w Rosji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 793422005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umww.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach