Przetargi.pl
„Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników na terenie Gminy Bytom w 2019r. – II.”

Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów ogłasza przetarg

 • Adres: 41-902 Bytom, ul. Smolenia
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 323 969 700 , fax. 323 969 702
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów
  ul. Smolenia 35
  41-902 Bytom, woj. śląskie
  tel. 323 969 700, fax. 323 969 702
  REGON: 24013698900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzdim.bytom.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników na terenie Gminy Bytom w 2019r. – II.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie nawierzchni chodników na terenie Gminy Bytom w 2019 roku, obejmujące m.in. następujące rodzaje robót: 1) remonty cząstkowe nawierzchni chodników z kostki kamiennej 5 x 7 cm, tzw. mozaiki lub kostki kamiennej nieregularnej do 9 x11 cm lub kostki betonowej grub. od 6 do 8 cm, lub płyt betonowych od 30 x 30 cm do 50 x 50cm (materiał w 100% z odzysku); 2) rozebranie obrzeży betonowych od 6 x 20 cm do 8 x 30 cm oraz ułożenie nowych obrzeży betonowych 8 x 30 cm; 3) rozebranie krawężników (kamiennych od 12 x 20 cm do 20 x 35 cm lub betonowych 15 x 30 cm) oraz ułożenie nowych krawężników betonowych 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem; 4) wykonanie chodników z mieszanki mineralno-asfaltowej; 5) ułożenie chodników z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm + rozbiórka płyt betonowych 50 x 50 x 7 cm + korytowanie na głębokość 20 cm + wykonanie podbudowy żużlowej grubości 15 cm + regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych oraz teletechnicznych; 6) ułożenie chodników z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm + rozbiórka płyt betonowych 35 x 35 x 5 cm + korytowanie na głębokość 20 cm + wykonanie podbudowy żużlowej grubości 15 cm + regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych oraz teletechnicznych; 7) ułożenie chodników z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm + rozbiórka kostki kamiennej nieregularnej o wysokości do 8 cm lub o wymiarze do 9 x 11 cm lub 8) do 14 x 16 cm + korytowanie na głębokość 20 cm + wykonanie podbudowy żużlowej grub. 15 cm + regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych oraz teletechnicznych; 9) ułożenie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych grubości 10 cm. 3.2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w:  założeniach do kalkulacji robót,  Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych (STWiORBM),  Przedmiarze Robót,  wzorze umowy, które stanowią odpowiednie załączniki do specyfikacji. 3.3. Zakres ilościowy robót dla poszczególnych robót został określony w przedmiarze stanowiącym załącznik do SIWZ, jednak ilości tam określone są orientacyjne (szacunkowe). Faktyczne ilości robót zlecanych w okresie trwania umowy mogą się różnić od ilości zakładanych (szacowanych), w zależności od występujących potrzeb Zamawiającego. 3.4. Zamawiający określa minimalny wymagany roczny okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i zastosowane materiały, liczony od dnia końcowego odbioru robót (zgodnie z protokołem końcowym). Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji i rękojmi będzie stanowił jedno z kryteriów oceny ofert, zgodnie z pkt 15 SIWZ. 3.5. Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie stanowiące iloczyn faktycznie wykonanych robót na podstawie zleceń i cen podanych w ofercie, z zastosowaniem proporcjonalnych korekt wynikających z pkt. I założeń do kalkulacji robót. 3.6. Podczas prowadzenia robót w pasie drogowym Wykonawca jest zobowiązany dokonać ich prawidłowego oznakowania, zgodne z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.). W przypadku potrzeby opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, jego opracowanie i zatwierdzenie należy do obowiązków wykonawcy i ponosi on koszty z tego tytułu. 3.7. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę w trakcie realizacji zamówienia co najmniej 4 osób wykonujących czynności w zakresie robót brukarskich.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 4 800,00 zł. 10.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 10.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 10.4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: 10.4.1. Zamawiający zatrzymuje wadium jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 10.4.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10.5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego Getin Noble Bank o/Bytom: 43 1560 1049 0000 9030 0026 9731. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 10.6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 10.7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w Dziale zamówień publicznych (pok. 219). Zamawiający zwraca uwagę, aby do oferty nie dołączać oryginału gwarancji wadialnej, z uwagi na konieczność jej zwrotu. 10.8. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 10.9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 10.10.W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników na terenie Gminy Bytom w 2019r. – II.”- oznaczenie sprawy: DNP.260.23.2019.PN.RB. W przypadku gdy oferta zostanie złożona przez wykonawców działających wspólnie (konsorcjum) w treści gwarancji lub poręczenia winni być wskazani wszyscy wykonawcy działający wspólnie, pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy. 10.11. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust.1 Pzp. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowa¬niem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. 10.12. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 10.13. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.3. SIWZ: 1) ppkt 1-3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 6.6. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.5.1). b) SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.5.1) a) SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 6.7. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 6.8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp. 6.9. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.3. SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach