Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie, konserwacja, remonty urządzeń przystankowych, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego przystanków, utrzymanie elektrycznych urządzeń przystankowych na terenie miasta Wałbrzycha oraz bieżące utrzymanie informacji pasażerskiej na terenie Wałbrzycha i gmin ościennych

Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu ogłasza przetarg

 • Adres: 58-300 Wałbrzych, ul. Matejki 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 6414400, 6414408 , fax. 74 6414404
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
  ul. Matejki 1 1
  58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 74 6414400, 6414408, fax. 74 6414404
  REGON: 89105084100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdkium.walbrzych.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa Gminy Wałbrzych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie, konserwacja, remonty urządzeń przystankowych, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego przystanków, utrzymanie elektrycznych urządzeń przystankowych na terenie miasta Wałbrzycha oraz bieżące utrzymanie informacji pasażerskiej na terenie Wałbrzycha i gmin ościennych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są prace związane z bieżącym technicznym utrzymaniem, konserwacją przystanków autobusowych, remontem przystanków, utrzymaniem oznakowania pionowego i poziomego przystanków, utrzymaniem elektrycznych urządzeń przystankowych na terenie miasta Wałbrzycha oraz utrzymaniem informacji pasażerskiej (tabliczki, informacje i rozkłady jazdy) na przystankowych położonych na terenie Wałbrzycha i gmin ościennych, tj.: Szczawna-Zdroju, Boguszowa-Gorc, Jedliny-Zdroju, Mieroszowa. Prace wykonywane na terenie gmin ościennych dot. komunikacji miejskiej realizowanej przez operatora w związku z zawartymi porozumieniami międzygminnymi. Zakres rzeczowy: - Gmina Wałbrzych: 281 przystanków, w tym 133 wiaty, 164 kosze na odpady, 43 słupki pod rozkłady jazdy, 21 tablic informacji pasażerskiej i 28 podświetlanych gablot reklamowych, - gminy ościenne: 49 przystanków wyposażonych w tabliczki na rozkłady jazdy (utrzymanie informacji pasażerskiej). Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia do zakresu usług świadczonych przez Wykonawcę w trakcie obowiązywania umowy: - na terenie Gminy Wałbrzych: 5 dodatkowych przystanków, 10 wiat przystankowych, 10 koszy na odpady, 15 tablic informacji pasażerskiej oraz 20 podświetlanych gablot reklamowych, - na terenie gmin ościennych: 15 dodatkowych przystanków w zakresie utrzymania informacji pasażerskiej. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia dyżurów telefonicznych od godz. 6:00 do godz. 22:00 we wszystkie dni tygodnia, gwarantujących stały kontakt telefoniczny Wykonawcy z Zamawiającym oraz Strażą Miejską, Policją i Urzędem Miejskim w Wałbrzychu. Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania w trybie natychmiastowym (do 1 godziny od otrzymania zgłoszenia) zagrożeń spowodowanych uszkodzeniem wiat i innych urządzeń przystankowych na skutek kolizji drogowych, wandalizmu lub działania sił przyrody, mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pasażerów oczekujących na przystanku - zgłoszonych telefonicznie przez Zamawiającego, Straż Miejską, Policję i Urząd Miejski - lub zabezpieczenie ich, w razie braku możliwości natychmiastowego usunięcia zagrożeń.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 500000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 365 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdkium.walbrzych.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach