Przetargi.pl
BIEŻĄCE UTRZYMANIE I PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELENI W OBRĘBIE MIASTA I GMINY KRZESZOWICE Zadanie (część) Nr 1 Utrzymanie zieleni niskiej i średniej wraz z bieżącym utrzymaniem trawników na skwerach, placach i wzdłuż ciągów komunikacyjnych Zadanie (cz

Urząd Miejski w Krzeszowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 32-065 Krzeszowice, ul. Ogrodowa 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 2520855 , fax. 012 2520802
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Krzeszowicach
  ul. Ogrodowa 1 1
  32-065 Krzeszowice, woj. małopolskie
  tel. 012 2520855, fax. 012 2520802
  REGON: 00052690800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzeszowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BIEŻĄCE UTRZYMANIE I PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELENI W OBRĘBIE MIASTA I GMINY KRZESZOWICE Zadanie (część) Nr 1 Utrzymanie zieleni niskiej i średniej wraz z bieżącym utrzymaniem trawników na skwerach, placach i wzdłuż ciągów komunikacyjnych Zadanie (cz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi bieżące utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych obejmując: koszenie wraz z uprzątnięciem pokosu, cięcia pielęgnacyjne krzewów i żywopłotów oraz zieleni wysokiej, nasadzenia roślin trwałych i sezonowych na rabat
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 773100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 11.1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 11.1.1. zadanie (część) nr 1 - 3.000,00 zł 11.1.2. zadanie (część) nr 2 - 1.000,00 zł 11.1.3. zadanie (część) nr 3 - brak wadium 11.2.Wadium może być wniesione w n
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 9. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 9.1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: 9.1.1. posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: 9.1.1.1.aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), 9.1.1.2.aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), 9.1.1.3.aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), 9.1.1.4.aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich); 9.1.2. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. Wykonać w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej jednego, w ciągu jednego roku, zamówienia o wartości minimalnej; dla zadania nr 1; 50 000, 00 zł, dla zadania nr 2; 50 000,00 zł dla zadania nr 3; 20 000, 00 zł. którego przedmiotem było zadanie o zakresie prac porównywalnym do przedmiotu zamówienia. 9.1.3. w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie. 9.1.4. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych usług sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje) 9.1.4.1. Zaleca się, aby przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców usługi zostały wykonane należycie (referencje), zawierały, co najmniej: 9.1.4.1.1. Wskazanie wykonawcy usługi, 9.1.4.1.2. wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były usługi, 9.1.4.1.3. wskazanie zakresu usług, 9.1.4.1.4. wskazanie wartości usług za jakie Wykonawca był odpowiedzialny 9.1.4.1.5. wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i zakończenia), 9.1.4.1.6. wskazanie miejsca wykonania, 9.1.4.1.7. opinię, że usługi zostały wykonane należycie 9.1.5. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę 100 000, 00 zł. 9.1.5.1. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, albo deklarację, że przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia przedłoży Zamawiającemu dokument potwierdzający ubezpieczenie. 9.2. Stosownie do treści § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w: pkt. 9.1.1. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 9.2.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 9.2.2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 9.3. Stosownie do treści § 2 ust. 2 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 9.2.1. oraz 9.2.2. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 9.4. Ocena spełniania warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia-nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 13.3. Zawartość oferty. 13.3.1. Kompletna oferta musi zawierać: 13.3.1.1.Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW, w zakresie zadania (części) 1-3 13.3.1.2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), w zakresie zadania (części) 1-3 13.3.1.3.Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW, w zakresie zadania (części) 1-3 13.3.1.4.Aktualne zaświadczenia naczelnika właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w zakresie zadania (części) 1-3 13.3.1.5.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 Ustawy., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w zakresie zadania (części) 1-3 13.3.1.6.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w zakresie zadania (części) 1-3 13.3.1.7.Wykaz wykonanych usług sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie tych usług. Usługi przedstawione w wykazie muszą spełniać warunek postawiony w pkt. 9.1.2.niniejszej SIWZ. 13.3.1.8.Polisę ubezpieczeniową lub jej kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, albo deklarację, że przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia przedłoży Zamawiającemu dokument potwierdzający ubezpieczenie do wysokości w zależności od części zadania na które jest składana oferta. 13.3.1.9.Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 13.3.1.10.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 13.3.1.11.Parafowany przez wykonawcę wzór umowy stosownie do zadania (części) zamówienia, na które jest składana oferta, stanowiący Część II do niniejszej SIWZ 13.3.2.Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty. 13.3.3.Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 13.3.4.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma zawiadomienie o zmianach, lub o wycofaniu oferty, przed terminem składania ofert, powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt.13.2.9., a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami zmiana lub wycofanie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Krzeszowice/Wprowadzenie/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach