Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie i konserwacja fontann oraz obiektów wodnych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza.

Gmina Dąbrowa Górnicza ogłasza przetarg

 • Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 956 700 , fax. 32 2625032, 2956700
 • Data zamieszczenia: 2019-03-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dąbrowa Górnicza
  ul. Graniczna 21
  41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie
  tel. 322 956 700, fax. 32 2625032, 2956700
  REGON: 27625531200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.dabrowa-gornicza.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie i konserwacja fontann oraz obiektów wodnych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EURO. II. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest: 1. Bieżące utrzymanie i konserwacja fontann na terenie miasta Dąbrowa Górnicza tj.: 1.1 Fontanna na Placu Wolności o powierzchni 170m2. Fontanna w kształcie prostokąta znajdująca się pomiędzy główną częścią placu, a ogródkami letnimi. Główna część fontanny, w której znajduje się wodotrysk oraz figura Bobra – Dąbrowiaka zlokalizowana jest w jej północnej części. Niecka fontanny wykonana jest z płytek. Nad fontanną przepuszczone są dwa ciągi piesze, które optycznie dzielą ją na trzy części. 1.2 Fontanna przy ul. 3 Maja o powierzchni 32m2. Fontanna w kształcie kwadratu znajdująca się na skwerze przyległym do ul. 3 Maja przy budynkach nr 3 i 5. W centralnej części fontanny umieszczona jest podświetlona piramida, wykonana z materiałów przeźroczystych. Pozostała część fontanny wraz z niecką wykonana jest z kamienia (granit). 1.3 Fontanna w Parku Hallera w części A obok placu zabaw. Zaprojektowana jako fontanna sucha bez widocznej niecki wodnej. Fontannę tworzą dwa place wodne o kształtach prostokątów rozdzielone maszynownią. Place wodne mają wymiary – większy – lewa niecka 12,35 x 3,95m, mniejszy – niecka prawa – 5,15 x 3,95m. Posadzka nad nieckami fontanny oraz maszynownią z płyt gresowych w kolorze czarnym. Na placu zostało rozmieszczonych 20 dysz, dla każdej z dysz zastosowano podświetlenia reflektorami LED. 1.4 System zamgławiania wody „Drzewo wodne” zlokalizowany na Placu Hutnika, rejon ul. Kasprzaka. Konstrukcja drzewa ze stali nierdzewnej z zastosowaniem dysz zamgławiających z systemem antykapiącym oraz stacją zmiękczania wody. . 1.5 System zamgławiania wody „Drzewo wodne” zlokalizowany przy ul. Ludowej 15g, rejon Osiedla Mydlice – PAM. Konstrukcja drzewa ze stali nierdzewnej z zastosowaniem dysz zamgławiających z systemem antykapiącym. 2) Zakres realizacji usługi w zakresie bieżącego utrzymania i konserwacji określono w umowie oraz Załączniku nr 8 do SIWZ. 3) Wykonawca w przypadku wygrania postępowania ubezpieczy powierzone mu w administrowanie mienie od ognia, kradzieży, dewastacji na kwotę min. 700.000,00 zł z cesją praw na właściciela obiektu tj. Gminę Dąbrowa Górnicza. Powyższa polisa będzie obowiązywać od pierwszego dnia przedmiotowej umowy i będzie nieprzerwalnie kontynuowana do końca trwania umowy. 4) Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę: 1. Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności w postępowaniu realizowane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.). 2. Pozostałe uregulowania w tym zakresie zostały ujęte w § 6 projektu umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50800000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp i musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ponadto do oferty należy załączyć: 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ (wskazana data podpisania); 2. Formularz cenowy - załącznik nr 1A do SIWZ (wskazana data podpisania); 3.Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub inny stosowny dokument – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej); pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza; 4. Dokument(-y), np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca będzie polegał w trybie art. 22a ustawy Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, treści których musi wynikać w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia; 5. Potwierdzenie wniesienia wadium. 6. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach