Przetargi.pl
Badanie wpływu elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy na aktywność zawodową zasobów pracy w wieku 45+

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 01-022 Warszawa, ul. Bellottiego 3B
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5267511 , fax. 022 5367514
 • Data zamieszczenia: 2011-11-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
  ul. Bellottiego 3B 3B
  01-022 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5267511, fax. 022 5367514
  REGON: 00018023000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Badanie wpływu elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy na aktywność zawodową zasobów pracy w wieku 45+
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wielowymiarowość celów projektu Badanie wpływu elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy na aktywność zawodową zasobów pracy w wieku 45+ i wielość zagadnień postulowanych w badaniach zdecydowały o wykorzystaniu danych pierwotnych pochodzących z badań własnych (badania field research)przy zastosowaniu metod ilościowych. Przeprowadzone więc zostaną badania ilościowe z pracownikami w wieku 45 lat i więcej zatrudnionymi w przedsiębiorstwach nie stosujących nietypowych form zatrudnienia i organizacji pracy, z pracownikami po 45 r. ż. zatrudnionymi w przedsiębiorstwach, w których wykorzystywane są nietypowe formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy, pracodawcami zatrudniającymi pracowników, mających ukończone 45 lat wykorzystujących nietypowe formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy (osobami zarządzającymi przedsiębiorstwami: właściciele, współwłaściciele lub inne osoby mające realny wpływ na działanie firmy), pracodawcami zatrudniającymi pracowników, mających ukończone 45 lat niewykorzystujących nietypowych form zatrudnienia i organizacji czasu pracy (osobami zarządzającymi przedsiębiorstwami: właściciele, współwłaściciele lub inne osoby mające realny wpływ na działanie firmy), osobami powyżej 45 r. ż. posiadającymi status bezrobotnego oraz osobami biernymi zawodowo w wieku niemobilnym (45-59/64 lata). Badania o charakterze ilościowym mają pozwolić na uzyskanie następujących celów szczegółowych: 1. Identyfikację elastycznych (nietypowych) form zatrudnienia i organizacji pracy, mających naj-większy wpływ na aktywizację zawodową osób w wieku 45 i więcej lat; 2. Określenie podstawowych obszarów spójności i niedostosowań polskich rozwiązań do wymogów unii europejskiej w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 45 i więcej lat, ze szczególnym uwzględnieniem elastycznych (nietypowych) form zatrudnienia i organizacji pracy; 3. Zidentyfikowanie głównych barier uniemożliwiających stosowanie elastycznych (nietypowych) form zatrudnienia i organizacji pracy zarówno po stronie pracodawców, jak i pracobiorców 4. Identyfikację dotychczasowych uwarunkowań aktywności zawodowej osób w wieku 45 i więcej lat; 5. Identyfikację głównych determinant przechodzenia w stan aktywności zawodowej osób w wieku 45 i więcej lat. Badania przeprowadzone wśród pracodawców zatrudniających osoby w wieku 45+ zawierać powinny informacje pozwalające na rozpoznanie czy i na ile wykorzystywane przez nich sposoby zarządzania zasobami ludzkim oraz formy zatrudnienia i organizacji pracy sprzyjają podtrzymaniu aktywności zawodowej pracowników w starszych grupach wieku.Z kolei badanie pracowników w wieku 45+ powinno pozwolić na rozpoznanie znaczenia elastycznych (nietypowych) form zatrudnienia i organizacji pracy dla podtrzymania i ewentualnego wydłużania ich aktywności zawodowej.W przypadku bezrobotnych w wieku 45+ przeprowadzone badania pozwolić powinny na identyfikację roli elastycznych (nietypowych) form zatrudnienia i organizacji pracy w przywracaniu ich do zbiorowości pracujących.Uzyskane wyniki z badania przeprowadzonego wśród osób biernych zawodowo w wieku niemobilnym (45-49/64 lata) pozwolić powinny na rozpoznanie ich skłonności do aktywizacji zawodowej oraz znaczenia elastycznych (nietypowych) form zatrudnienia i organizacji pracy w tym zakresie 2) technika badań Badania zostaną przeprowadzone: 1. z pracownikami powyżej 45 r. ż.zatrudnionymi w przedsiębiorstwach stosujących nietypowe formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy i w przedsiębiorstwach ich nie stosujących- wywiad kwestionariuszowy (PAPI), 2. z pracodawcami (osobami zarządzającymi przedsiębiorstwami: właściciele, współwłaściciele lub inne osoby mające realny wpływ na działanie firmy) zatrudniającymi osoby powyżej 45 r. ż. stosującymi nietypowe formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy - wywiad kwestionariuszowy (PAPI) 3. z pracodawcami (osobami zarządzającymi przedsiębiorstwami: właściciele, współwłaściciele lub inne osoby mające realny wpływ na działanie firmy) zatrudniającymi osoby powyżej 45 r. ż. niestosującymi nietypowych form zatrudnienia i organizacji czasu pracy - wywiad kwestionariuszowy (PAPI) 4. z osobami bezrobotnymi po 45 r. ż. - wywiad kwestionariuszowy (PAPI) 5. z osobami biernymi zawodowo w wieku niemobilnym (45-59/64 lata)(emerytami, rencistami, osobami nieposiadającymi stałego źródła dochodu z pracy zarobkowej, tzn. niepracujące ale nie posiadające statusu bezrobotnego, czyli takie, które nie zamierzają podjąć stałej pracy zarobkowej(gospodynie domowe, osoby pozostające na utrzymaniu innych, w tym też takie których jedynym źródłem utrzymania są różnego rodzaju świadczenia socjalne) - wywiad kwestionariuszowy (PAPI) 3. Wielkość próby objętej badaniem 1) 100 PAPI z pracownikami powyżej 45 r. ż. zatrudnionymi w przedsiębiorstwach zatrudniających osoby powyżej 45 r. ż i stosującymi nietypowe formy zatrudnienia i organizacji pracy 2) 100 PAPI z pracownikami powyżej 45 r. ż. zatrudnionymi w przedsiębiorstwach zatrudniających osoby powyżej 45 r. ż i niestosującymi nietypowe formy zatrudnienia i organizacji pracy 3) 100 PAPIz pracodawcami zatrudniającymi pracowników powyżej 45 r. ż stosującymi nietypowe formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy 4). 100 PAPI z pracodawcami zatrudniającymi osoby powyżej 45 r. ż. niestosującymi nietypowych form zatrudnienia i organizacji czasu pracy 5). 200 PAPI z osobami bezrobotnymi po 45 r. ż. 6). 200 PAPI z osobami biernymi zawodowo w wieku niemobilnym 7) liczebność próby do badania pilotażowego - 40osób: 10 z pracownikami powyżej 45 r. ż., 5 z pracodawcami zatrudniającymi pracowników powyżej 45 r. ż stosującymi nietypowe formy za-trudnienia i organizacji czasu pracy, 5 z pracodawcami zatrudniającymi osoby powyżej 45 r. ż. niestosującymi nietypowych form zatrudnienia i organizacji czasu pracy, 10 z osobami bezrobotnymi po 45 r. ż. oraz 10 z osobami biernymi zawodowo w wieku niemobilnym (45-59/64 lata)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 793112009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Harmonogram realizacji badania
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ipiss.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach