Przetargi.pl
Badanie potencjału eksportowego przedsiębiorstw w Polsce

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg

 • Adres: 00-834 Warszawa, Pańska 81/83
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (022) 432 80 80 , fax. (022) 432 86 20
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Pańska 81/83 81/83
  00-834 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (022) 432 80 80, fax. (022) 432 86 20
  REGON: 01718109500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.parp.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Agencja rządowa działająca na podstawie ustawy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Badanie potencjału eksportowego przedsiębiorstw w Polsce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I.Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części: Część I: Przeprowadzenie analizy desk research, obejmującej: 1)Analizę aktywności międzynarodowej firm działających w Polsce w latach 2004-2013, ze szczególnym uwzględnieniem MSP w porównaniu do sytuacji w Unii Europejskiej, 2)Omówienie systemu (instrumentów i działań) wspierania działalności międzynarodowej, w tym eksportowej przedsiębiorstw z sektora MSP funkcjonującego w latach 2007-2013, 3)Analiza systemu prawnego i obowiązków administracyjnych związanych z prowadzeniem działalności międzynarodowej przez przedsiębiorców, w tym podmiotów z sektora MSP w kraju, na obszarze Unii Europejskiej i państw trzecich; 4)Opracowanie raportu końcowego z analizy desk research, 5)Konsultacje merytoryczne narzędzia badawczego na potrzebę realizacji części II Zamówienia. Część II: Przeprowadzenie badania ilościowego na ogólnopolskiej próbie przedsiębiorców. Do zadań Wykonawcy będzie należało: 1)Przygotowanie harmonogramu realizacji zamówienia, 2)Dopracowanie techniczne i merytoryczne narzędzia badawczego (kwestionariusza) oraz sposobu doboru próby, 3)Przeprowadzenie badania pilotażowego, 4)Przeprowadzenie badania ilościowego na reprezentatywnej próbie przedsiębiorstw; 5)Analiza danych i opracowanie raportu końcowego z badań.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 793100000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 600 zł (słownie: sześćset złotych) dla części I zamówienia, 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) dla części II zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.parp.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach