Przetargi.pl
B/MATERIAŁY BUDOWLANE/2017

Gmina Gościno ogłasza przetarg

 • Adres: 78120 Gościno, ul. IV Dywizji WP
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 513 382 , fax. 943 513 378
 • Data zamieszczenia: 2017-05-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gościno
  ul. IV Dywizji WP 58
  78120 Gościno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 513 382, fax. 943 513 378
  REGON: 53488800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  B/MATERIAŁY BUDOWLANE/2017
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż wraz z dostawą (własny transport wykonawcy) w terminach i ilościach każdorazowo wskazanych przez Zamawiającego w złożonym zamówieniu, w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, materiałów budowlanych drogowych według wykazu rzeczowego i ilościowego wskazanego dla poszczególnych części zamówienia. Przedmiot zamówienia składa się z VI części. Maksymalne zapotrzebowanie na asortyment z poszczególnych części, w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, wynosi odpowiednio: Część I: piasek 0-2 – 2.500 ton, w tym zamówienia podstawowe: 2.000 ton, zamówienie opcjonalne: 500 ton Część II: kruszywo łamane 2-31,5 - 500 ton, w tym zamówienia podstawowe: 300 ton, zamówienie opcjonalne: 200 ton Część III: beton kruszony, czysty, bez domieszek 16-63 - 3.000 ton, w tym zamówienia podstawowe: 2.500 ton, zamówienie opcjonalne: 500 ton Część IV: a) kostka typu polbruk: gr. 6 cm - 1.000 m², w tym zamówienia podstawowe: 500 m², zamówienie opcjonalne: 500 m² gr. 8 cm - 3.000 m², w tym zamówienia podstawowe: 2.500 m², zamówienie opcjonalne: 500 m² b) krawężniki drogowe - 450 szt., w tym zamówienia podstawowe: 300 szt., zamówienie opcjonalne: 150 szt. krawężniki najazdowe -700 szt., w tym zamówienia podstawowe: 500 szt., zamówienie opcjonalne: 200 szt. c) obrzeża - 1.600 szt. w tym zamówienia podstawowe: 1.000 szt., zamówienie opcjonalne: 600 szt. Część V: beton B10 – 500 m³, w tym zamówienia podstawowe: 300 m³, zamówienie opcjonalne: 200m³ Część VI: podsypka cementowo-piaskowa 10% - 500 m³, w tym zamówienia podstawowe: 300 m³, zamówienie opcjonalne: 200 m³ W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji, o której mowa w art. 34 ust.5 ustawy Pzp. Zakres prawa opcji Zamawiający określa do ok. 60% wolumenu zamawianego asortymentu w każdej z części zamówienia. Warunki skorzystania z prawa opcji Zamawiający określa następująco: 1. skorzystanie z zamówienia opcjonalnego (prawa opcji) uzależnione będzie od potrzeb Zamawiającego 2. termin, w ciągu którego Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji - w czasie trwania umowy 3. o zamiarze skorzystania z prawa opcji, w określonym zakresie, Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym oświadczeniem – zamówieniem. Brak stosownego zamówienia świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części (jeżeli Zamawiający skorzystał częściowo z zamówień opcjonalnych) 4. Wykonawcy zobowiązani są do realizacji zamówieni przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SIWZ i projekcie umowy. Zamówienia realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówień objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Wykonawcy winni złożyć oferty obejmujące cały zakres przedmiotu zamówienia w danej części (zamówienie gwarantowane i opcjonalne). Niedopełnienie tego wymogu skutkuje odrzuceniem oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44111000-1

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach