Przetargi.pl
„Awaryjny remont umocnień koryta potoku Bystrzyca w km 3+840 – 3+915, 4+100 – 4+190 i 4+750 – 5 + 150 w miejscowości Stara i Nowa Bystrzyca”.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 00-844 Warszawa, Grzybowska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 378 800, , fax. 713 285 048
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
  Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa, woj. dolnośląskie
  tel. 713 378 800, , fax. 713 285 048
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodypolskie.bip.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Awaryjny remont umocnień koryta potoku Bystrzyca w km 3+840 – 3+915, 4+100 – 4+190 i 4+750 – 5 + 150 w miejscowości Stara i Nowa Bystrzyca”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn.: „Awaryjny remont umocnień koryta potoku Bystrzyca w km 3+840 – 3+915, 4+100 – 4+190 i 4+750 – 5 + 150 w miejscowości Stara i Nowa Bystrzyca”. • wycinkę porostów, zakrzewień samosiejek i drzew z usunięciem karczy z koryta potoku, które utrudniają swobodny przepływ wód, • usunięcie odłożonego rumowiska w dnie i na skarpach potoku, • wykonanie prac remontowych istniejących umocnień brzegowych oraz dennych koryta potoku, • likwidacja wybojów dennych w obrębie umocnień brzegowych, • zapewnienie stałości i trwałości przekroju regulacyjnego, • zahamowanie degradacji istniejącej zabudowy regulacyjnej oraz erozji brzegów. Prace realizowane będą w km 3+840 – 3+916, 4+100 – 4+190 i 4+750 – 5+150 koryta potoku Bystrzyca Kłodzka w m. Stara Bystrzyca i Nowa Bystrzyca na następujących odcinkach: 1. odcinek długości 75 mb powyżej budynku nr 46 położonego na lewym brzegu potoku w dz. nr 181 obr. Stara Bystrzyca, 2. odcinek długości 90 m poniżej przeprawy mostowej w dz. nr 532 obr. Stara Bystrzyca 3. odcinek o długości od 120 mb w górę potoku od przeprawy mostowej stanowiącej dojazd do bud. nr 10 położonego na lewym brzegu potoku, oraz do 280 mb od tej przeprawy w dół potoku, który znajduje się na dz. nr 62 obręb Nowa Bystrzyca gmina Bystrzyca Kłodzka. Dz. nr 62 jest własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie P.G.W. Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Nysie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: zał. nr 03 do SIWZ –Dokumentacja Wykonawcza; zał. nr 04 do SIWZ – Tabela Przedmiaru Robót; zał. nr 05 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna. Przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją: min 12 miesięcy. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), wymaga, a Wykonawca zobowiązuje się przy realizacji niniejszej umowy do zatrudnienia we własnym przedsiębiorstwie lub przedsiębiorstwie Podwykonawcy na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495). - uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. - rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: • wycinkę porostów, zakrzewień samosiejek i drzew z usunięciem karczy z koryta potoku, które utrudniają swobodny przepływ wód, • usunięcie odłożonego rumowiska w dnie i na skarpach potoku, • wykonanie prac remontowych istniejących umocnień brzegowych oraz dennych koryta potoku, • likwidacja wybojów dennych w obrębie umocnień brzegowych, • zapewnienie stałości i trwałości przekroju regulacyjnego, • zahamowanie degradacji istniejącej zabudowy regulacyjnej oraz erozji brzegów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45246400-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 7 000,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku udziału w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy: a) Załącznik nr 1a do formularz ofertowego - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, (Jeżeli Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej); b) Załącznik nr 1b do formularza ofertowego - zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania Zamówienia (jeżeli dotyczy); c) Załącznik nr 1c do formularza ofertowego - oświadczenie o braku orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, d) Załącznik nr 1d do formularza ofertowego - oświadczenie wstępnie potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, e) Załącznik nr 1e do formularz ofertowego - oświadczenie wstępnie potwierdzające, spełnienie warunków udziału w postępowaniu; 2. Wyceniona „Tabela Przedmiaru Robót; 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy/wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach