Przetargi.pl
AG.271/09/15

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ogłasza przetarg

 • Adres: 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8685272 , fax. 61 8685660
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  ul. Sieradzka 29 29
  60-163 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8685272, fax. 61 8685660
  REGON: 63966021000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodr.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa wojewódzka osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  AG.271/09/15
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. Projekt i wykonanie systemu sygnalizacji pożaru, podłączenie systemu do bazy Państwowej Straży Pożarnej oraz dobudowa klatki schodowej w hotelu w Centrum Wystawowo Szkoleniowym SIELINKO - Etap II - Wykonanie systemu alarmu pożarowego SAP W ramach przedmiotu zamówienia należy w szczególności: - zainstalować centralę sygnalizacji pożaru z zasilaniem podstawowym 230V AC ; - zainstalować awaryjne źródło zasilania centrali - bateria akumulatorów ; - zainstalować czujki, przyciski pożarowe, sygnalizatory ; - położyć instalację elektryczną łączącą urządzenia systemu przeciwpożarowego ; - wykonywać przez okres gwarancji i rękojmi konserwację systemu SAP ; - wykonywać przez okres gwarancji i rękojmi przeglądy instalacji sygnalizacji pożaru. Wartość szacunkowa netto zamówienia 36 588,08 zł
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Przedłużony okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wodr.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach