Przetargi.pl
Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne. Hydroizolacja ścian i ław fundamentów.

Powiat Wołomiński ogłasza przetarg

 • Adres: 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 7874301,03,04 w. 152 , fax. 0-22 7765093
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Wołomiński
  ul. Prądzyńskiego 3 3
  05-200 Wołomin, woj. mazowieckie
  tel. 7874301,03,04 w. 152, fax. 0-22 7765093
  REGON: 01326934400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-wolominski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne. Hydroizolacja ścian i ław fundamentów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne: Hydroizolacja ścian i ław fundamentów. Zakres robót objętych zamówieniem: Hydroizolacja ścian i ław fundamentów Zespołu Pałacowego w Chrzęsnem w skład którego wchodzą : A) Bu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wnoszonego wadium Wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy) powinno być wniesione w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.05.2009r. do godziny 10.00. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie spowoduje odrzucenie
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki: a) są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia -kierownik budowy musi posiadać wymagane uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz posiadać kwalifikacje do prowadzenia robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych Dz. U. z dnia 30 czerwca 2004 r. c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: - wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych. - wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania - wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków wskazanych w pkt VI SIWZ. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/ nie spełnia. 3. Zamawiający odrzuca ofertę, która: - jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert, - zawiera błędy w obliczeniu ceny, - w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty: a) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru ( załącznik nr 1) b) kosztorys ofertowy wykonany metodą szczegółową - sporządzony zgodnie z książką przedmiarów stanowiącą załącznik do SIWZ, c) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu d) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert e) oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z wykorzystaniem wzoru (załącznik nr 3) f) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podst. art. 24 z wykorzystaniem wzoru (załącznik nr 2) g) parafowane istotne postanowienia umowy (załącznik nr 4) h) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 przedsięwzięć budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia każda o wartości minimum 500.000 zł. brutto, potwierdzone odpowiednimi dokumentami z których wynika, że roboty te zostały wykonane należycie (załącznik nr 5) i) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca oraz dokumenty stwierdzające, że kierownik budowy posiada wymagane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz posiada kwalifikacje do prowadzenia robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do izby samorządu zawodowego. Uwaga: w wykazie Wykonawca winien wskazać osoby którymi dysponuje oraz osoby którymi może dysponować na podstawie zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, wraz z pisemnym zobowiązaniem tych podmiotów do udostępnienia osób wymienionych w wykazie (załącznik nr 6). 2. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej W przypadku oferentów mających siedzibę poza terytorium RP należy w miejsce dokumentów określonych w ust. 1 złożyć dokumenty zgodnie z § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 19 maja 2006 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.). Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do kraju pochodzenia w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 3. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej - umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie - oferta winna zawierać dokumenty dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-wolominski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach