Przetargi.pl
"Adaptacja przestrzeni publicznej na obszarze popegeerowski i nadanie jej nowych funkcji publiczno - społecznych - centrum kulturalno - rekreacyjne i sportowe w miejscowości Myślino Gmina Gościno" - część dotycząca zagospodarowania terenu.

Gmina Gościno ogłasza przetarg

 • Adres: 78-120 Gościno, ul. IV Dywizji WP
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 513 382 , fax. 943 513 378
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gościno
  ul. IV Dywizji WP 58
  78-120 Gościno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 513 382, fax. 943 513 378
  REGON: 53488800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.goscino.com.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Adaptacja przestrzeni publicznej na obszarze popegeerowski i nadanie jej nowych funkcji publiczno - społecznych - centrum kulturalno - rekreacyjne i sportowe w miejscowości Myślino Gmina Gościno" - część dotycząca zagospodarowania terenu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych robót zawiązanych z zagospodarowaniem terenu wokół nowowybudowanego budynku świetlicy oraz zaplecza sanitarno-szatniowego dla boiska sportowego. ZESTAWIENIE WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNYCH: 1) budowa chodników z kostki brukowej - 97m2 2) budowa miejsc parkingowych z kostki brukowej - 104m², 3) opaska wokół budynku, ze żwiru frakcja 16,0 – 31,2mm - 42m², 4) nawiezienie ziemi urodzajnej wraz z rozplantowaniem oraz zasianiem trawy - 2037 m², 5) nasadzenie drzew liściastych o gr. pnia 8 - 10cm - w ilości 21sztuk, 6) zakup i zamontowanie koszy na odpady - 4 szt., wycieraczki wejściowej - 1 szt., stojak na rowery - 1 szt. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w projekcie umowy. Dokumenty te stanowią załączniki do SIWZ. 4. We wszystkich miejscach SIWZ lub dokumentacji projektowej, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub jeżeli zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy i art. 30 ust. 4 ustawy, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne” (m.in. zastosowanie innych materiałów i urządzeń), pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia, a także zachowania technologii wykonania, tzn. w wyniku zmiany materiału nie może dojść do zmiany technologii wykonania, co skutkowałoby zmianą dokumentacji technicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie: 1) zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, 2) których co najmniej 30% zatrudnionych pracowników stanowią osoby: a) bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, b) pozbawione wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy, mających trudności w integracji ze środowiskiem, c) z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, d) bezdomne w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, e) do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wykonawcy nie spełniający łącznie obu powyższych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie uczestnika o spełnianiu obu warunków wynikających z art. 22. ust. 2 i 2a Prawa zamówień publicznych, którego wzór stanowi załącznik do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach