Przetargi.pl
Adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zaborowicach

Urząd Gminy w Mniowie ogłasza przetarg

 • Adres: 26-080 Mniów, ul. Centralna 9
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. +48 41 3737002 , fax. +48 41 3737004
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Mniowie
  ul. Centralna 9 9
  26-080 Mniów, woj. świętokrzyskie
  tel. +48 41 3737002, fax. +48 41 3737004
  REGON: 00054988400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mniow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zaborowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zaborowicach, a w szczególności - adaptacja Sali gimnastycznej na punkt przedszkolny - adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych przy Sali gimnastycznej na zaplecze punktu przedszkolnego ( komunikacja, pomieszczenia porządkowe, WC dla dzieci, szatnia dla dzieci); - wykonanie należnego wejścia z pomieszczenia Sali zajęć na teren otaczający (wraz ze schodami zewnętrznymi);
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mniow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach